Title (srp)

Uticaj zdravstvenog stanja na promenu ponašanja u periodu pre samoubistva

Author

Ljušić, Dragana, 1966-

Contributor

Đukić-Dejanović, Slavica, 1951-
Miletić-Drakulić, Svetlana, 1965-
Todorović, Miloš, 1970-
Latas, Milan, 1967-

Description (srp)

Samoubistvo je u skoro svim zemljama sveta među deset glavnih uzroka smrti. Najčešće se definiše kao autodestruktivni akt kojim individua prema sopstvenoj intenciji sama prouzrokuje smrt. Studije psiholoških autopsija pokazuju da je 80 do 90% osoba koje su izvršile samoubistvo imalo mentalni poremećaj u trenutku smrti. Većina studija ukazuje na korelaciju između hroničnih somatskih poremećaja i suicidnog ponašanja. Sa samoubistvom su udruženi hronicitet, onesposobljenost i negativna prognoza. Cilj: Ispitati uticaj zdravstvenog stanja u sadejstvu sa ostalim karakteristikama suicidanata na promenu ponašanja u periodu pre samoubistva. Metod: Retrospektivna, anamnestička, analitička, opservaciona studija za desetogodišnji period. Studijsku populaciju (jedinice posmatranja) čine sve osobe koje su u definisanom periodu, na teritoriji grada Niša izvršile samoubistvo što predstavlja ukupnu populaciju. Podaci su dobijeni analizom policijske dokumentacije iz izveštaja MUP-a Srbije, sekretarijata u Nišu. Analizirani su podaci o sociodemografskim karakteristikama, oboljenjima, ponašanju pre samoubistva, dobijeni od rodbine, prijatelja i komšija, kao i podaci dobijeni policijskim uviđajem. Suicidanti su podeljeni u tri grupe, sa evidentiranim somatskim oboljenjem, mentalnim oboljenjem i na one koji nemaju evidentirana oboljenja (kontrolna grupa). S obzirom da je u pitanju ukupna populacija nije bilo moguće izvršiti mečovanje demografskih i drugih karakteristika/varijabli kontrolne grupe. Rezultati: Od ukupnog uzorka, 608 suicidanata, kod 330 suicidanata evidentirano je mentalno oboljenje (54,3%), kod 84 (13,8%) somatsko, i kod 194 (31,9%) suicidanta nije evidentirano oboljenje/poremećaj. Od 330 suicidanata sa registrovanim mentalnim oboljenjem koji su počinili samoubistvo, kod 104 (25,1%) suicidanta je registrovana depresija, 103 (24,9%) suicidanta je bolovalo od poremećaja ličnosti, a kod 102 (24,7%) suicidanta je registrovana zloupotreba alkohola i opoidnih sredstava. Najmanje zastupljeno mentalno oboljenje među suicidantima koji su izvršili samoubistvo bila je shizofrenija, 21 (5,1%) suicidant. Među suicidantima sa somatskim oboljenjima koji su počinili samoubistvo najviše je bilo onih koji su imali dijagnostikovan karcinom (14,7%), dok su preostali deo činili suicidanti sa određenim vidom invaliditeta (5,6%). Uočena je statistički značajna razlika u učestalosti prisustva izmenjenog ponašanja među ispitivanim grupama. Analiza rezultata pokazuje da je najveći procenat izmenjenog ponašanja uočen kod suicidanata koji su imali registrovano mentalno oboljenje pre izvršenja samoubistva (68,6%), zatim slede suicidanti bez oboljenja (25%) i osobe sa nekim oblikom somatskog oboljenja (6,4%). Najzastupljenije u sve tri ispitivane grupe bilo je izmenjeno ponašanje, dok je u 25,8% slučajeva bilo evidentirano impulsivno ponašanje. Rezultati pokazuju da su samoubistvo češće izvršavale starije osobe u svim ispitivanim grupama, češće žene, nezaposleni, osobe srednjeg stepena obrazovanja, najčešći motiv-sukobi u porodici, prethodni pokušaji samoubistva češći su kod osoba sa registrovanim mentalnim oboljenjem, najčešći metod izvršenja samoubistva bilo je vešanje. Broj izvršenih samoubistava se u desetogodišnjem periodu povećao za 7,2 puta. Zaključak: Somatski ili mentalni poremećaji/morbiditet predstavljaju značajan faktor rizika za suicid i imaju uticaja na promenu ponašanja u periodu pre izvršenja suicida. Postoje razlike u stopi suicida kod osoba koje imaju evidentirano somatsko ili mentalno oboljenje/poremećaj i onih koji nemaju evidentirano oboljenje/poremećaj.

Description (srp)

Prilozi Datum odbrane: 22.08.2017. null

Description (eng)

Introduction: Suicide is in almost all countries of the world among the top ten causes of death. The most commonly defined as a destructive act that individuals according to their own intention causes death itself. Psychological autopsy studies show that 80 to 90% of people who commit suicide have a mental disorder at the time of death. Most studies indicate a correlation between chronic somatic disorders and suicidal behavior. With suicide are associated chronicity, disability and negative prognosis. Research goal: To examine the impact of health conditions in conjunction with other characteristics of suicidе on behavior changes in the period before suicide. Methods: A retrospective, clinical history, analytical, observational study of a ten-year period. The study population (observation units) consists of all persons who are in a set period, at the center of Niš territories, committed suicide, which represents the total population. The data will be obtained by analysis of police records, reports Serbian police, secretariat in Niš. Analyze data on sociodemographic characteristics, disease, suicide behavior before, obtained from relatives, friends and neighbors, as well as data obtained by the police investigation. Suicidal patients are divided into three groups, those with the registered somatic or mental disorder, and in those who have not recorded the above mentioned diseases (control group). Considering that in terms of total population has not been possible to make a comparison of demographic and other characteristics / variables of the control group. Results: Of the total sample, 608 suicide, at 330 suicide recorded mental illness (54.3%), in 84 (13.8%) somatic, with 194 (31.9%) did not record suicidal disease / disorder. Of 330 with the registered persons with mental illness who committed suicide, in 104 (25.1%), suicidal depression is registered, 103 (24.9%) suicidal patients suffered from a personality disorder, and for 102 (24.7%) suicide registered alcohol and opioid agents abuse. At least represented among suicide mental illness who committed suicide was schizophrenia 21 (5.1%) suicide. Among suicidal patients with somatic diseases who committed suicide was the highest of those who had the diagnosis of cancer (14.7%), while the remaining part is a particular aspect of the suicidal patients with disability (5.6%). There was a statistically significant difference in the frequency of the presence of altered behavior among the studied groups. Analysis of the results shows that the highest percentage of altered behaviors observed in suicidal patients who had a mental disease registered before a suicide (68.6%), followed by suicidal patients without the disease (25%) and those with some form of medical illnesses (6.4%). The most common form in all three examined group was altered behavior, while in 25.8% of cases were registered impulsive behavior. Results indicate that suicide often carried out the elderly in all the groups, often women, the unemployed, persons with secondary education level, the most common motive- conflicts in the family, prior suicide attempts are more common in persons with registered mental illness, the most common method of suicide was hanging. The number of suicides in the ten-year period increased by 7.2 times. Conclusion: somatic or mental disorder / morbidity is a significant risk factor for suicide and has an impact on behavior change in the period before committing suicide. There are differences in the rate of suicide in people who have registered somatic or mental illness / disorder and those who have no documented disease / disorder. Keywords: suicide, disease, altered / changed behavior.

Object languages

Serbian

Date

2017

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-NC-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/

Identifiers