Title (srp)

Klinički značaj manometrije anorektalne regije kod bolesnika sa poremećajem funkcije analnih sfinktera

Author

Jovanović, Igor D., 1970-

Contributor

Radovanović, Dragče, 1962-
Stojković, Mirjana, 1958-
Parezanović Ilić, Katarina.
Đurić, Janko, 1959-

Description (srp)

Sažetak : Analna inkontinencija predstavlja nemogućnost voljnog zadržavanja crevnog sadržaja, dok je anizam paradoksalno povećanje pritiska ili smanjenje pritiska manje od 20% u nivou spoljnjeg analnog sfinktera pri defekacionom napinjanju. Ovaj rad je analizirao zastupljenost analne inkontinencije (AI) u odnosu na starost, pol, menopauzu, vaginalne porođaje sa i bez epiziotomije pri čemu je za ocenu stepena AI korišćena Veksnerova skala inkontinencije. Vršena je i analiza anizma kao uzroka funkcionalne opstipacije u grupi pacijenata sa pozitivnim modifikovanim rimskim (III) kriterijumima za funkcionalnu opstipaciju. Korišćeni su anorektalna manometrija (ARM) i endorektalni ultrazvuk (ERUS), te je na taj način analiziran i klinički značaj pomenutih dijagnostičkih procedura. Analizirali smo ukupno 285 pacijenata. Metoda ARM je korišćena kod 125 pacijenata sa AI (pozitivan Veksnerov skor), kao i kod 77 zdravih pacijenata koji su predstavljali kontrolnu grupu, kao i kod 81 pacijenta sa anizmom. ERUS je korišćen kod 49 pacijenata sa AI i u kontrolnoj grupi od 30 pacijenata, kao i kod 33 pacijenata sa anizmom. Rezultati i zaključci : Zastupljenost AI i anizma je bila visoko statistički značajna u grupi bolesnih u odnosu na kontrolnu grupu. AI se statistički značajno češće javlja kod žena u 6. deceniji života u odnosu na ostale dekade života. Češća je zastupljenost AI kod žena u menopauzi i kod žena koje su imale vaginalni porođaj. Postoji češća zastupljenost hipersenzibiliteta kod žena sa AI, kao i hiposenzibiliteta kod muškaraca sa AI. Poremećaj građe sfinktera dijagnostikovan ERUS-om je statistički značajan kod žena sa AI. Modifikovani rimski (III) kriterijumi za funkcionalnu opstipaciju pokazuju tačnost predviđanja anizma u 90% slučajeva. Postoji statistički značajna pojava hiposenzibiliteta kod muškaraca sa anizmom. AI i anizam nisu statistički značajno zastupljeni u uzorku zdrave populacije. Senzitivnost, specifičnost i sveukupna tačnost ARM-a su kada je u pitanju AI bili visoki kod pacijenata oba pola. Senzitivnost, specifičnost i sveukupna tačnost ERUS-a su kada je u pitanju AI bili visoki kod pacijenata ženskog pola, dok su kod pacijenata muškog pola su bili očigledno niži kada je u pitanju AI u odnosu na iste vrednosti kod žena. To ukazuje da je lezija analnih sfinktera vodeći uzrok AI kod žena, dok je neuropatija češći uzrok AI kod muškaraca. ERUS ne predstavlja dijagnostičku metodu kojom se uspešno može dijagnostikovati an

Description (eng)

Introduction: Anal incontinence is inability to hold feces in rectum. Anismus is increase of pressure or decrease of pressure less than 20% at the level of external anal sphincter during defecation straining.This study analised anal incontinence (AI) relative to age, sex, menopause, vaginal delivery with and without episiotomy. We used Wexner scale of incontinece. We analised anismus as a cause of functional constipation in a group of patients with positive Rome III citeria for functional constipation. Diagnostic methods were anorectal manometry (ARM) and endorectal ultrasound (ERUS). Methods: There were 285 patients analized. ARM was used in 125 patients with AI (positive Wexner score) , we had 77 healthy subjects (control group) and 81 patients with anismus. ERUS was used in 49 patients with AI , in 30 healthy subjects (control group) and in 33 patients with anismus. Results and conclusions : Presence of AI and anismus was more frequent in a group of patients with AI and obstructive defecation compared to control group (difference is highly statistically significant). AI is more frequent in women in 6 th decade of life compared to all other (difference is highly statistically significant). AI is more frequent in women who had vaginal delivery and who were menopausal (difference is highly statistically significant). Hypersensibility is more frequent in women with AI (difference is highly statistically significant). Hyposensibility is more frequent in men with AI (difference is highly statistically significant). Anal sphincter disorders diagnosed by endorectal ultrasound (ERUS) is more frequent in women with AI compared to all other patients (difference is highly statistically significant). Modified Rome III criteria showed 90% accuracy in predicting anismus. Hyposensibility is more frequent in male patients with anismus. AI and anismus are not present in statistically significant manner in healthy subjects.

Object languages

Serbian

Date

2017

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-NC-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/

Identifiers