Title (srp)

Regionalni aspekti privrednog razvoja Srbije - iskustav i perspektive

Author

Rosić, Borivoje, 1958-

Contributor

Veselinović, Petar, 1969-
Aranđelović, Zoran, 1953-
Đorđević, Miroslav, 1953-

Description (srp)

Regionalni razvoj je u tesnoj vezi sa ukupnim ekonomskim razvojem i samim tim faktori koji utiču na ukupan razvoj, utiču i na regionalni razvoj. Razvoj različitih teorija regionalnog razvoja i na njima baziranih strategija, u različitim vremenskim trenucima bazirao se na različitim resursima i oblicima organizovanja privrede. U zavisnosti od toga da li postoji suštinska regionalizacija ili samo formalna možemo govoriti o uspehu ukupne regionalne politike. Tranzitorne privrede su tokom svog perioda promene ukupnog društvenog sistema kao jedan od osnovnih zada-taka imale smanjivanje regionalnih razlika. Uz podršku Evropske unije, finansijsku i iskustvenu, pojedine privrede su u potpunosti rešile problem regionalnih dis-proporcija. U okviru ovog dela analiziraće se promene u politici Evropske unije kako sa aspekta pomoći novim članicama tako i zemljama koje imaju status kandidata, kao i evolucija upravljanja regionalnim razvojem samih članica Evropske unije. Regi-onalne neravnomernosti u Srbiji vuku korene još s početka druge polovine dvadese-tog veka. Nasleđeni problem u regionalnom razvoju su produbljeni u procesu tranzi-cije iako je država u vise navrata donosila dokumenta koja su za cilj imala defini-sanje politike za smanjivanje razlike među regionima. Jasno je da je jedno od osnovnih pitanja i pitanje institucionalnog okvira za definisanje regiona i regionalne poli-tike jer bez odgovarajućih sistemskih zakona ne može se govoriti o uspehu u rešavanju regionalnih disproporcija. Ukoliko je definisana ukupna strategija razvoja koja za krajnji cilj ima pridruživanje Evropskoj uniji onda i pojedinačne politike moraju biti u skladu sa tim. S tim u vezi regionalna politika mora biti definisana tako da bude u skladu sa regionalnom politikom Evropske unije. Imajući u vidu da je nacio-nalna ekonomija ograničena sa aspekta resursa, naročito finansijskih, neophodno je analizirati postupke i procedure koji se moraju ispuniti i ispoštovati kako bi se konkurisalo za sredstva koja su namenjena smanjivanju regionalnih razlika.

Description (srp)

Prilozi.Umnoženo za odbranu. Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet, 2014, dr ekonomskih nauka. Napomene i bibliografske reference uz tekst. Bibliografija: listovi 224-231. Apstrakt ; Abstract.

Description (eng)

Regional development is closely related to the overall economic development and thus the factors that influence the overall development, impact on regional development. Different theories of regional development strategy based on them, at different points in time based on a variety of resources and forms of organizing the economy. Depending on whether there is a substantial regionalization or merely formal, we can talk about the success of the overall regi-onal policy. Transitory economy during their period changes the overall social system as one of the main tasks and duties had reduction of regional disparities. With the support of the European Union, financial and experiential, individual countries have completely solved the problem of regional dis - proportioned. Within this section will analyze the changes in policy in the European Union both in terms of helping new members and countries which are candi-dates, as well as the evolution of regional development themselves members of the European Union. Regional disparities in Serbia have their roots from the early second half of the twentieth century. The inherited problem of regional development are deepened in the transi-tion process, although the government has repeatedly brought the documents that are aimed to define policies to reduce the differences between the regions. It is clear that one of the main issues and the question of the institutional framework for defining the regions and regional policy because without proper system of law can not be said about the success in resolving regional disparities. If the defined overall development strategy that the ultimate goal is joi-ning the European Union and then individual policies must be consistent with that. In this regard, regional policy must be defined so as to be in line with the regional policy of the European Union. Bearing in mind that the national economy is limited in terms of resources, especially financial, it is necessary to analyze the processes and procedures that must be met and complied with in order to have applied for funds that are intended for the reduction of regional disparities.

Object languages

Serbian

Date

2014

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-SA 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - Share Alike 2.0 Austria License.

CC BY-NC-SA 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/at/

Identifiers