Title (srp)

Analiza uticaja osećaja nade i stepena rezilijentnosti na pojavu anksioznosti kod pacijentkinja od karcinoma dojke

Author

Gavrilović, Jagoda, 1973-

Contributor

Ignjatović Ristić, Dragana, 1963-
Miljević, Čedo, 1966-
Mitrović, Slobodanka, 1967-
Popovska Jovičić, Biljana, 1979-

Description (srp)

Uvod: Karcinom dojke i hronični hepatitis B predstavljaju ozbiljan globalnizdravstveni problem, koji sem uticaja na fizičko mogu imati značajan uticaj namentalno zdravlje žene.Cilj istraživanja: je bio detaljna analiza povezanosti anksioznosti, nade irezilijentnosti u okviru i između različitih populacija, praćenjem uticaja dodatnih činioca koji bi potencijalno mogli da utiču i modifikuju pretpostavljenu vezu ovih fenomena.Metodologija: Istraživanje je realizovano po tipu kliničke, analitičke,prospektivne, opservacione studije u UKC Kragujevac i obuhvatalo je bolesnicekoje boluju od karcinoma dojke i bolesnice koje boluju od hroničnog hepatitisa B.Rezultati: Ispitivanje je obuhvatilo 110 pacijentkinja, od kojih je 72 odnosno 65,5% bilo u grupi onih koji boluju od karcinoma dojke a 38 odnosno 34,5% ugrupi pacijentkinja sa hepatitisom B. Prosečna vrednost ulaznog skora za indeksnade iznosila 39,04±6,78 a izlaznog 40,05±5,62. Prosečna vrednost ulaznog BRS je iznosila3,19±0,81, a izlaznog 3,24±0,91. Zaključak: U našem istraživanju nađen je visok nivo nade. Pacijentkinje suispoljavale srednji nivo rezilijentnosti. 38,9 % bolesnica sa karcinomom dojkeimalo klinički značajne nivoe S anksioznosti a 37 % O anksioznosti. Postoji jaka i pozitivna povezanost između osećaja nade i rezilijentnosti. Postoji jaka inegativna povezanost između osećaja nade i anksioznosti. Postoji umereno jaka i negativna povezanost između rezilijentnosti i anksioznosti.

Description (srp)

-

Description (eng)

Introduction: Breast cancer and chronic hepatitis B are serious global health problemsthat, inaddition to their physical effects, can have a significant impact on women's mentalhealth.The aim of this study was to perform a detailed analysis of the association between anxiety, hope and resilience in and among different populations and to observe the influence of additional factors that could potentially influence and modify the hypothesised association between these phenomena.Methodology: The study was conducted as a clinical, analytical, prospective, observational study at UKC Kragujevac and the involved patients with breast cancer and patients with chronic hepatitis B.Results: The study included 110 patients, of whom 72 (65.5%) were in the breast cancergroupand 38 (34.5%) were in the hepatitis B group. The mean Hope index input was39.04±6.78 andthe mean output was 40.05±5.62. The mean BRS input was 3.19±0.81 and the output was 3.24±0.91.CONCLUSION: A high level of hope was found in this study. Patients showed an average level of resilience. Out of all breast cancer patients, 38.9% had clinically significant levels of S anxiety and 37% of O anxiety. There was a strong and positive correlation between feelings of hope and resilience. There was a strong negative correlation between feelings of hope and anxiety. There was a moderately strong negative correlation between resilience and feelings ofanxiety.

Object languages

Serbian

Date

2023

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Identifiers