Title (srp)

Анализа фактора ризика за настанак аритмије током опште анестезије

Author

Dostić, Milivoje P.

Contributor

Janković, Slobodan, 1961- (ths, code: 07148)

Description (srp)

Uvod Savremena anesteziološka praksa je suočena sa porastom broja bolesnika koji treba da se podvrgnu određenim operativnim zahvatima u opštoj anesteziji a imaju povećan rizik od perioperativnih kardijalnih komplikacija. Među češće perioperativne komplikacije, tokom opšte anestezije spadaju intraoperativne aritmije, koje su povezane sa visokom stopom morbiditeta i mortaliteta. Srčane aritmije se definišu kao „poremećaji srčane frekvencije, ritma ili sprovođenja koji mogu biti smrtonosni (iznenadna srčana smrt), simptomatski (presinkopa, sinkopa, vrtoglavica ili palpitacije) ili asimptomatski“. Cilj Naša studija je analizirala značaj potencijalnih faktora rizika kod intervencija u opštoj hirurgiji izvođenih u uslovima opšte anestezije, koji su samostalno ili u interakciji povezani sa nastankom srčanih aritmija uopšte u perioperativnom periodu, sa pojavom pojedinih vrsta aritmija, i utvrdila jačinu veze između faktora rizika i nastanka ritmija. Metodologija Sprovedene su dvije studije tipa „slučaj-kontrola“ u zavisnosti od opserviranih ishoda, u kojima je analiziran relativni značaj faktora rizika za nastanak intraoperativnih, odnosno ranih postoperativnih (u prva 24 sata od operacije) aritmija. U studiju je uključeno ukupno 147 punoljetnih pacijenata različitih socio-demografskih karakteristika, podvrgnutih elektivnim nekardijalnim i netorakalnim hirurškim zahvatima u uslovima opšte inhalacione anestezije. Ispitanici su na osnovu ishoda podijeljeni u grupu "slučajeva", koju su činili pacijenti sa najmanje 1 epizodom poremećaja srčanog ritma u perioperativnom periodu (u prvoj studiji pacijenti sa intraoperativno zabilježenom aritmijom, odnosno u drugoj, pacijenti sa poremećajima ritma nastalim u prva 24 sata nakon operacije), i kontrolnu grupu, sačinjenu od ispitanika kod kojih takav poremećaj nije zabilježen. Rezultati Utvrđena je značajna povezanost između intraoperativnih aritmija i ranih postoperativnih aritmija sa istorijom srčanih aritmija u poslednjih 5 godina [(43,5 ORprilagođeni; CI 2.3, 820.1; p = 0.012), i (ORprilagođeni 8.43, CI 2.67, 27.13; p = 0,000)], dok su klinički sinergistički efekti na pojavu intraoperativnih aritmija nađeni za istoriju srčanih aritmija i istoriju patološkog EKG nalaza, kao i za istoriju srčanih aritmija i upotrebu propofola za indukciju u anesteziju. Klinički značajan sinergistički uticaj na pojavu ranih postoperativnih aritmija imaju istorija srčanih aritmija i poremećaji srčanog ritma koji su se javili tokom same operacije, kao i istorija srčanih aritmija i upotreba propofola za indukciju opšte anestezije. Pacijenti svrstani u kontrolnu grupu (n=90 za intraoperativne aritmije, i n=91 za rane postoperativne aritmije) usklađeni su s grupom „slučajeva“ prema polu i starosti. Zaključci: Bolesnici koji se podvrgavaju nekardiotorakalnim operativnim zahvatima u opštoj anesteziji sa istorijom srčanih aritmija i patološkim EKG-a nalazom, zaslužuju posebnu pažnju, korekciju elektrolitskih poremećaja i izbjegavanje propofola za indukciju u opštu anesteziju.

Description (srp)

Umnoženo za odbranu. MEDICINSKI FAKULTET, Univerzitet u Kragujevcu., 2012. Bibliografija : listovi 130-153. Izvod ; Abstract. datum odbrane: 17.10.2012. null

Description (eng)

Introduction Modern anaesthesiological practice faces the increase in the number of patients undergoing certain operative procedures in general anaesthesia and there is an increased risk of perioperative cardiac complications. Intraoperative arrhythmia is one of the most common perioperative complications during general anaesthesia, which is related to high rate of morbidity and mortality. Cardiac arrhythmia is defined as a ―disorder of cardiac frequency, rhythm or conduction which can be fatal (sudden cardiac death), symptomatic (presyncope, syncope, dizziness or palpitations) or asymptomatic‖. Aim In our study, the significance of potential risk factors was analysed in interventions in general anaesthesia, which are independent or in interaction which is related to development of cardiac arrhythmias in perioperative period in general, with development of certain types of arrhythmias, and the link between risk factors and development of arrhythmias was determined. Methods Two „case-control― studies were carried out depending on observed outcome, in which relative significance of risk factors for development of intraoperative, that is early postoperative (within 24 hours after the operations) arrhythmias was analysed. 147 adult patients were involved in the study with different socio-demographic features, who underwent elective noncardiac and nonthoracic surgeries in conditions of general inhaled anaesthesia. According to the results, the examinees were divided into the case group, in which there were patients with at least one episode of disorder of cardiac rhythm in perioperative period (in the first study patients with intraoperative recorded arrhythmia, and in the other, patients with disorders of rhythm within 24 hours after the operation), and control group comprised of examineees in which there were no recorded disorders. Results Significant relation between intraoperative arrhythmias and early postoperative arrhythmias with the history of cardiac arrhythmias within last five years [(43,5 ОRadjusted; CI 2.3, 820.1; p = 0.012), и (ОRadjusted 8.43, CI 2.67, 27.13; p = 0,000)] was confirmed, while clinical synergistic effects on the development of intraoperative arrhythmias were found for the history of cardiac arrhythmias and pathologic ECG findings, as well as for the history of cardiac arrhythmias and the use of propofol for induction in anaesthesia. History of cardiac arrhythmias and disorders of cardiac rhythm, which developed during operation procedures, have clinically significant synergistic influence on the development of early postoperative arrhythmias, as well as the history of cardiac arrhythmias and the use of propofol for induction in general anaesthesia.Patients from the control group (n=90 for intraoperative arrhythmias, and n=91 for early postoperative arrhythmias) are adjusted to the case group in terms of sex and age. Conclusions Patients who underwent noncardiothoracic operative procedures in general anaesthesia with the history of cardiac arrhythmias and pathologic ECG findings deserve special attention, correction of electrolytic disorders and avoidance of propofol for induction in general anaesthesia.

Object languages

Serbian

Date

2012

Rights

© All rights reserved

Identifiers