Title (srp)

Didaktičko-metodičke determinante udžbenika Prirode i društva

Author

Đurović, Ljiljana, 1975-

Contributor

Vasilijević, Danijela, 1974-
Marinković, Snežana, 1963-
Vilotijević, Nada, 1953-

Description (eng)

Methodological values of the third and fourth grade Nature and Society textbooks have been examined according to the achievements of pedagogical science and its related scientific disciplines which deal with the issues of the school textbook, general and specific concepts of creating textbooks, universal goals and tasks of education practice in Serbia. The object of the research is didactic-methodological values of Nature and Society textbooks of two publishers – Zavod za izdavanje udzbenika and Eduka. These textbooks were selected from the group of textbooks accredited by the Ministry of Education of the Republic of Serbia. The research goal stems from the object of the research and it refers to establishing the scope and format of the following didactic-methodological values: informational, cognitive, evaluative, individualization, self-educative and coordinative. The research was conducted in school year 2012/2013, and it comprised 121 primary school teachers in Zlatibor and Moravica district and several independent evaluators. The sample was random at it consists of teachers with different education degree and professional experience. The research is based on two universal scientific research hypotheses, namely: 1) Nature and Society textbooks mainly comprise essential didactic-methodological values; teachers have predominantly positive attitude towards didactic-methodological values of the Nature and Society textbook; 2) There is a high level of agreement in the evaluation of didactic-methodological values of independent evaluators and teachers. There are 7 sub hypotheses also posed in the research. Five point Likert-scale was used to analyze the teachers’ attitudes. Statistical data was conveyed by calculating frequencies, percentages, contingency coefficients, chi square, and the application of SPSS 16.0. Quantitative and qualitative research analysis indicate: the first scientific-research hypothesis is confirmed since 73% of teachers have a positive attitude towards didactic-methodological values of the Nature and Society textbook; the second universal scientific-research hypothesis is denied since there is a significant statistical difference between the didactic-methodological values evaluation of independent evaluators and teachers’ attitudes. The posed sub hypotheses testing indicates: Nature and Science textbooks satisfy informational, cognitive and evaluative values to great extent while individualization and coordinative values are least present and that teachers’ professional experience influences the research results. The results of these findings imply the significance and role of the didactic-methodological values of the Nature and Science textbooks in the understanding of basic objective natural and social reality and the development of primary students. They emphasize the need and necessity of constant investigation and practical application of these textbook values.

Description (srp)

Polazeći od dostignuća pedagoške nauke i njoj srodnih naučnih disciplina koje se bave problemima školskog udžbenika, opšte i posebne koncepcije stvaranja udžbenika; opptih ciljeva i zadataka vaspitno-obrazovnog rada u Srbiji, istražene su didaktičko-metodičke vrednosti udžbenika prirode i društva trećeg i četvrtog razreda osnovne škole. Predmet istraživanja su didaktičko-metodičke vrednosti udžbenika prirode i društva dva izdavača – Zavoda za udžbenike i Eduke. Ovi udžbenicci su izdvojeni iz grupe akreditovanih udžbenika, odabronih od strane Miniistarstva prosvete Republike Srbije. Cilj istraživanja proizilazi iz predmeta istraživanja, a odnosi se na utvrđivanje obima i oblika sledećih didaktičko-metodičkih vrednosti: informacionih, saznajnih, sistematizacionih, vrednosti individualizacije, samoobrazovnih i koordinirajućih vrednosti. Istraživanje je sprovedeno u školskoj 2012/13. godini, njime je bio obuhvaćen 121 učiitelj osnovnih škola Zaltiborskog i Moravičkog okruga i više nezavisnih procenjivača. Uzorak učitelja je slučajan, a čine ga učielji različitog stepena stručne spreme i različitog radnog iskustva. Istraživanje se zasniva na dve opšte naučno-istraživačke hipoteze, i to: 1) udžbenici prirode i društva, uglavnom, sadrže osnovne didaktičko-metodičke vrednosti; učitelji imaju, pretežno, pozitivan stav prema didaktičko-metodičkim vrednostima udžbenika prirode i društva; 2) Postoji visok stepen slaganja u proceni didaktičko-metodičkih vrednosti udžbenika između nezavisnih procenjivača i učitelja. U istraživanju je postavljeno i 7 podhipoteza. Za istraživanje stavova učitelja korišćena je Likertova petostepena skala. Statistička obrada prikupljenih podataka ostvarena je izračunavanjem frekevencije, procenata, koeficijenta kontigencije, Hi kvadrata, primenom SPSS 16.0. Kvantitativnom i kvalitativnom analizom istraživanja je utvrđeno: Prihvata se prva naučno-istraživačka hipoteza, pozitivan stav prema didaktičko-metodičkim vrednostima udžbenika prirode i društva ima 73% učitelja. Ne prihvata se druga opšta naučno-istraživačka hipoteza, jer postoji značajna statistička razlika između procene nezavisnih procenjivača didaktičko-metodičkih vrednosti udžbenika i stavova učitelja. Testiranje postavljenih podhipoteza je pokazalo: da su u udžbenicima prirode i društva u najvećoj meri ostvarene informacione, saznajne i sistematizacione vrednosti, da su najmanje zastupljene vrednosti individualizacije i koordinirajuće vrednosti i da radno iskustvo nastavnika utiče na rezultate istraživanja.

Description (srp)

Prilozi. Napomene uz tekst. Umnoženo za odbranu. Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu., 2014. Bibliografija: listovi 251-279. Rezime ; Summary.

Object languages

Serbian

Date

2014

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY 2.0 AT - Creative Commons Attribution 2.0 Austria License.

CC BY 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/at/

Identifiers