Title (srp)

Razvoj sistema za podršku odlučivanju o ciljevima kvaliteta u proizvodnim organizacijama

Author

Nestić, Snežana, 1983-

Contributor

Stefanović, Miladin, 1971-
Arsovski, Slavko, 1952-
Tadić, Danijela, 1967-
Filipović, Jovan, 1962-
Cvijetković, Vladimir

Description (srp)

Jedan od osnovnih problema u svakoj organizaciji je upravljanje, odlučivanje i procenjivanje budućeg razvoja definisanih ciljeva kvaliteta u uslovima promenljivog okruženja, u cilju poboljšanja kvaliteta procesa. Da bi taj cilj ostvarile organizacije se obično oslanjaju na sistem upravljanja kvalitetom i zahteve standarda ISO 9001:2008. Poboljšanje kvaliteta poslovnih procesa je jedan od zahteva standarda i ima ključni uticaj na konkurentske prednosti bilo koje organizacije. Kako ne postoji jasno i jedinstveno definisani metodološki pristup koji bi izvršio upravljanje, rangiranje i optimizaciju, kao i podršku odlučivanju o ciljevima kvaliteta, predmet ove disertacije je razvijanje modela koji pomaže da se donesu odluke, koje mogu brzo da se menjaju i ne mogu lako da budu navedene unapred, a u skladu su sa ciljevima kvaliteta u organizaciji. Naučni cilj doktorske disertacije je da se razvije sistem koji omogućava menadžmentu proizvodnih organizacija donošenje boljih i kvalitetnijih odluka i ostvarivanje zadatih ciljeva i ciljeva kvaliteta. U tu svrhu je razvijen nov višekriterijumski model primenom savremenih naučnih metoda. Model omogućava da se kvantifikuje mera ostvarivanja potprocesa analiziranih poslovnih procesa i njihovih ključnih indikatora performansi i kvaliteta procesa u celini, u proizvodnim organizacijama, kao i identifikaciju i optimizaciju ciljnih ključnih indikatora performansi koji dovode do poboljšanja kvaliteta razmatranih poslovnih procesa. Model je testiran u realnim uslovima i sa realnim podacima. Ciljna grupa istraživanja su proizvodne organizacije male i srednje veličine, koje čine veoma značajan segment srpske privrede i pretenduju da budu pokretačka sila ekonomskog razvoja. U istraživanju je učestvovalo 53 proizvodne organizacije sa teritorije Centralne Srbije koje su sertifikovane po zahtevima standarda ISO 9001. Na taj način je obezbeđen uslov da razmatrane proizvodne organizacije imaju definisano poslovanje u okviru svojih procesa. Rezultati istraživanja su prikazani kroz razvijeno softversko rešenje koje se zasniva na MATLAB GA toolbox. Na taj način pokazano je da razvijeni model ima praktičnu primenu u proizvodnim organizacijama jer predstavlja pogodan alat za donošenje odluka o efikasnosti poslovnih procesa u organizacijama i može da se koristi od strane top menadžmenta kao sredstvo za podršku donošenju odluka u oblasti procene kvaliteta procesa, procene vrednosti različitih ključnih indikatora performansi i njihove analize, poređenja i poboljšanja.

Description (srp)

Umnoženo za odbranu. Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka, 2013, dr mašinskih nauka. Rezime ; Abstract. Bibliografija: str. 180-197.

Description (eng)

One of the main issues in any organization is the management, decision-making and assessment of the future development of defined quality objectives, in terms of the changing environment in order to improve process quality. To achieve this goal the organization is typically reliant on a quality management system and the requirements of ISO 9001:2008. Business processes’ quality improvement is one of the requirements of the standard and has a major impact on the competitive advantage of any organization. Since, there is no clearly defined and unique methodological approach to perform management, ranking and optimization, as well as decision support on quality objectives, the subject of this thesis is to develop a model which helps to make decisions that can quickly be changed and cannot be easily specified in advance, in accordance with the quality objectives of an organization. The scientific objectives of the dissertation are to develop a system that allows the management of manufacturing organizations to make better and higher quality decisions and achieve given goals and quality objectives. For this purpose, a new multicriteria model is developed by using modern scientific methods. The model enables quantification of the realization of sub processes and key performance indicators of the analyzed business processes and the quality of the processes as a whole in manufacturing organizations, as well as the identification and optimization of targeted key performance indicators that lead to quality improvement of the considered processes. The model is tested in real conditions with real data. The target group of the research is small and medium-sized manufacturing organizations which constitute a significant segment of the Serbian economy and tend to be the driving force of economic development. The study includes 53 manufacturing organizations in the territory of Central Serbia, which are certified by the requirements of ISO 9001. In this way, the requirement that the considered manufacturing organizations have defined business processes within their activities is provided. The research results are presented through the developed software solution based on MATLAB GA toolbox. In this way, it is shown that the developed model has practical applications in manufacturing organizations as a suitable tool for making decisions about the efficiency of business processes in organizations, by top management as a tool to support decision making in the field of the quality evaluation process, and in the evaluation various of key performance indicators and their analysis, comparison and improvement.

Object languages

Serbian

Date

2013

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-NC-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/

Identifiers