Title (srp)

Uticaji razvoja turizma na kvalitet života lokalnog stanovništva: studija slučaja Vrnjačke Banje

Author

Đorđević, Nataša, 1991-

Contributor

Milićević, Snežana, 1969-
Dimitrovski, Darko, 1978
Kostić, Marija, 1984-
Krstić, Bojan, 1972-

Description (eng)

Abstract:The impacts of tourism are numerous, both positive and negative. The local population oftourism destinations is the most exposed to such impacts, which is why they can identify andconfirm them. The attitudes of the local population are influenced by numerous factors andthey are formed under a complex system of internal and external impact factors of theindividual. The complexity of analyzing the attitudes of the local population towards tourismis even greater because tourism is a complex system, there are different types of tourism in atourism destination and the support of the local population is necessary for tourismdevelopment. The aim of the doctoral dissertation is to investigate the attitudes of the localpopulation towards tourism development, their quality of life, and support for tourismdevelopment, on the example of the currently most visited spa in Serbia  Vrnjačka Banja.Different types of tourism are developed in this spa-town tourism destination, which wastaken into account in this research. Also, the presence of overtourism in Vrnjačka Banja wasexamined. Primary and secondary data were used in the dissertation. Empirical research wasconducted on a sample of 753 respondents, and the data were processed in SPSS-23(Statistical Package for Social Sciences for Windows 23) in order to test the hypotheses. Theused statistical methods are MANOVA, one-factor ANOVA, multiple linear regression, andsimple linear regression. The results of the research show that the local population ofVrnjačka Banja believes that tourism has a negative impact on this destination. However,they are also aware of positive impacts, as well as that tourism has a positive impact on theirquality of life. That is why they are ready to support the future development of tourism inVrnjačka Banja. The research shows that the local population᾽s attitudes toward the impactsof tourism in Vrnjačka Banja differ depending on the type of tourism they support

Description (srp)

Apstrakt:Uticaji koje turizam stvara su brojni kako oni pozitivni, tako i negativni.Lokalno stanovništvo turističkih destinacija je najviše izloženo takvimuticajima, zbog čega ih oni mogu najbolje identifikovati i potvrditi. Na stavovelokalnog stanovništva, utiču mnogobrojni faktori i formiraju se pod složenimsistemom uticaja internih i eksternih faktora pojedinca. Kompleksnostistraživanja stavova lokalnog stanovništva o turizmu je još veća ukoliko se uzmeu obzir činjenica da je turizam složen sistem, da postoje različite vrste turizmau turističkoj destinaciji i da je neophodna podrška lokalnog stanovništva zarazvoj turizma. Cilj doktorske disertacije je da istraži stavove lokalnogstanovništva o razvoju turizma, njihov kvalitet života i podršku za razvojturizma, na primeru trenutno najposećenije banje Srbije  Vrnjačke Banje.U ovoj banjskoj destinaciji zastupljene su različite vrste turizma, što je uzeto uobzir prilikom istraživanja. Takođe, ispitana je i zastupljenost prekomernogturizma u Vrnjačkoj Banji. U disertaciji su korišćeni primarni i sekundarni podaci.Empirijsko istraživanje je sprovedeno na uzorku od 753 ispitanika, a njihoviodgovori u cilju dokazivanja postavljenih pretpostavki su obrađeni u SPSS-23 (engl.Statistical Package for Social Sciences for Windows 23). Korišćene statističke metodesu MANOVA, jednofaktorska ANOVA, višestruka linearna regresija i prostalinearna regresija. Rezultati istraživanja pokazuju da lokalno stanovništvoVrnjačke Banje smatra da turizam ostvaruje negativne uticaje u ovoj destinaciji.Ipak, svesni su i pozitivnih uticaja, kao i da turizam pozitivno utiče na njihovkvalitet života. Zbog toga su ipak spremni da podrže budući razvoj turizma uVrnjačkoj Banji. Istraživanje pokazuje da se stavovi lokalnog stanovništva outicajima turizma u Vrnjačkoj Banji razlikuju u zavisnosti od toga koju vrstuturizma podržavaju.

Description (srp)

-

Object languages

Serbian

Date

2023

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Identifiers