Title (srp)

Evaluacija efekata antiepileptičke terapije kod dece školskog uzrasta sa novodijagnostikovanom epilepsijom na kognitivno i psihičko funkcionisanje i kvalitet života

Author

Rogač, Željka R., 1989-

Contributor

Nikolić, Dimitrije, 1969-
Jakovljević, Vladimir, 1971-
Stevanović, Dejan, 1979-
Obradović, Slobodan, 1957-

Description (eng)

Introduction: Children with epilepsy face changes in cognitive functioning, the appearance ofsymptoms of psychopathology and a decline in their quality of life. Factors related to the sideeffects of AED are considered to be potential causes of these changes. The primary goal ofthis study was to investigate the impact of the most commonly used antiepileptic drugs oncognitive status, behavior, anxiety and depression, as well as quality of life of children withnewly-diagnosed epilepsy, during the first six months of treatment.Method: This is a non-interventional, prospective study involving six-month monitoring ofcognitive status, internalizing and externalizing symptoms, as well as quality of life of childrenwith newly-diagnosed epilepsy, and the impact of antiepileptic drugs on these domains.Children with new-onset epilepsy and their parents, immediately after the introduction ofantiepileptic drugs as well as six months later, filled out appropriate questionnaires (RCADS,NCBRF, CHEQOL-25, KIDSCREEN-10, AEP, REVISK).Results: At the very beginning of REVISK treatment, a reduced VIQ was established, whileafter six months there was a significant decrease in IQ, VIQ and especially PIQ. All scores ofthe RCADS and NCBFR questionnaires were significantly elevated after six months. Thedevelopment of depressive symptoms was significantly influenced by AED. The scores of theCHEQOL25 and KIDSCREEN10 questionnaires were significantly reduced, influenced by theadverse effects of AED and quality of life at the start of treatment.Conclusion: Side effects of AEDs, were significantly associated with depressive symptomsand reduced quality of life and did not significantly affect cognitive decline, anxiety, ADHD,and behavioral disorders during the first six months.

Description (srp)

Uvod: Djeca sa epilepsijom se suočavaju sa promjenama u kognitivnom funkcionisanju,pojavom mentalnih problema i nezadovoljavajućim kvalitetom života. Kao potencijalni uzrocitih promjena razmatraju se neželjena dejstva antiepileptičkih ljekova (AEL). Glavni cilj: Ovastudija ima za cilj da procjeni uticaj najčešće korišćenih AEL na kognitivni status, ponašanje,pojavu simptoma anksioznosti i depresije, kao i na kvalitet života djece sanovodijagnostikovanom epilepsijom tokom prvih šest mjeseci od započinjanja liječenja.Metod: Ovo je neintervencijska, prospektivna studija šestomjesečnog praćenja kognitivnogstatusa, pojave internalizujućih i eksternalizujućih simptoma, kao i kvaliteta života kod djecesa novodijagnostikovanom epilepsijom. Djeci sa novodijagnostikovanom epilepsijom injihovim roditeljima, neposredno nakon uvođenja AEL i šest mjeseci kasnije ponuđeni suodgovarajući upitnici (tj. RCADS, NCBRF, CHEQOL-25, KIDSCREEN-10, AEP i REVISK).Rezultati: Na samom početku liječenja REVISK testiranjem nađen je snižen VIQ, a nakon šestmjeseci došlo je do značajnog pada IQ, VIQ i naročito PIQ. Svi skorovi RCADS i NCBFRupitnika su nakon šest mjeseci bili značajano povišeni. Na razvoj simptoma depresije uticali suu značajnoj mjeri AEL. Skorovi CHEQOL-25 i KIDSCREEN-10 upitnika bili su značajnosniženi, u najvećoj mjeri pod uticajem neželjenih dejstava AEL i stanja kvaliteta života djetetana početku liječenja.Zaključak: Neželjena dejstva AEL su značajno povezana sa ispoljavanjem depresivnihsimptoma i snižavanjem kvaliteta života, ali ne utiču značajno na pad u kognitivnom statusu,pojavu anksioznosti, simptoma ADHD i poremećaja ponašanja, tokom prvih šest mjeseci odzapočinjanja liječenja, kod djece školskog uzrasta sa novodjagnostikovanom epilepsijom.

Description (srp)

-

Object languages

Serbian

Date

2022

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Identifiers