Title (srp)

Uticaj potrošačkog etnocentrizma na ponašanje kupaca

Author

Gašević, Dragana, 1986-

Contributor

Borisavljević, Katarina, 1983-
Radosavljević, Gordana, 1961-
Marinković, Veljko, 1978-
Gligorijević, Mirjana, 1965-

Description (eng)

For many years, a great deal of up-to-date research dealing with the analysis of ethnocentricare present the marketing and consumer behavior literature. Interest in researching this topicis even greater if we take into account the dynamism of the modern business environment andnew trends that describe consumer behavior. In addition to the interest in the factors andconsequences of consumer ethnocentrism in general, there is a more intense interest in theanalysis of ethnocentric tendencies when it comes to specific product categories. An importantsegment of the research refers to the concept of tourist ethnocentrism, which is also the subjectof analysis within this doctoral dissertation.With regard to the above mentioned, the main aim of the doctoral dissertation is to answer thequestion of how consumer characteristics and external factors affect ethnocentric tendencies ofconsumers when observing specific categories of products and services, and to identify howconsumer ethnocentrism affects customer purchasing intentions.The application of statistical methods has confirmed that the analyzed consumer characteristicshave an impact on consumer ethnocentrism, as well as that external factors do not moderatethe already established relations between consumer characteristics and ethnocentrictendencies. It has been identified that consumers have more favorable attitudes and buyingintentions towards domestic food products, and less pronounced ones towards products thatare bought less often and are more expensive. Also, ethnocentric tendencies are morepronounced when it comes to domestic tourist destinations than when researching the generallevel of consumer ethnocentrism. Finally, it has been confirmed that in most categories,consumer ethnocentrism has a mediating effect on the relationship between attitudes andpurchasing intentions.An integrated and comprehensive approach to research has resulted in obtaining the resultsthat have significant practical and scientific contributions. Namely, the results contribute to theexpansion of scientific and theoretical knowledge in the given field, and economic entitiesoperating in a complex business environment can use them to improve marketing strategies.

Description (srp)

Duži niz godina u literaturi iz oblasti marketinga i ponašanja potrošačaaktuelna su istraživanja koja se bave analizom etnocentričnih potrošačkihtendencija. Interes ka istraživanju ove teme još je veći ukoliko se uzme u obzirdinamičnost savremenog poslovnog okruženja i novi trendovi kojima se opisujeponašanje potrošača. Pored interesovanja za faktore i posledice potrošačkogetnocentrizma generalno, uočava se i intenzivnije interesovanje za analizuetnocentričnih tendencija kada je reč o konkretnim kategorijama proizvoda. Važansegment istraživanja odnosi se na koncept turističkog etnocentrizma koji jetakođe predmet analize u okviru ove doktorske disertacije.U vezi sa iznetim, osnovni cilj doktorske disertacije je dobijanje odgovora na pitanjena koji način karakteristike potrošača i eksterni faktori utiču naetnocentrične tendencije potrošača kada se posmatraju konkretne kategorijeproizvoda i usluga, te da se identifikuje na koji način potrošački etnocentrizmautiče na kupovne namere kupaca.Primenom statističkih tehnika potvrđeno je da analizirane karakteristikepotrošača imaju uticaj na potrošački etnocentrizam, kao i da eksterni faktorine moderiraju već utvrđene relacije između karakteristika potrošača ietnocentričnih tendencija. Identifikovano je da potrošači povoljnije stavove ikupovne namere imaju prema domaćim prehrambenim proizvodima, a slabije izraženeprema proizvodima koji se ređe kupuju i koji su skuplji. Takođe, izraženije suetnocentrične tendencije kada je reč o domaćim turističkim destinacijama negokada se istražuje generalni nivo potrošačkog etnocentrizma. Na kraju, potvrđeno jeda kod većine kategorija potrošački etnocentrizam ima medijatorski uticaj naodnos između stavova i kupovnih namera.Integrisani i sveobuhvatni pristup istraživanju rezultirao je generisanjemrezultata koji imaju značajne praktične i naučne doprinose. Naime, rezultatidoprinose proširivanju naučnih i teorijskih saznanja u datoj oblasti a privrednisubjekti koji posluju u kompleksnom poslovnom okruženju mogu da ih iskoriste za unapređenje marketing strategija.

Description (srp)

-

Object languages

Serbian

Date

2022

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-SA 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/legalcode

Identifiers