Title (srp)

Акордеонистички приступ изабраним делима за хармонику и оркестар руских аутора (интерпретативна решења и проблематика симбиозе звука хармонике и оркестра)

Author

Đorđević, Miodrag, 1988-

Contributor

Vasović, Vojin, 1963-
Vujošević, Nevena, 1980-
Rakić, Zoran, 1965-
Kostović, Predrag, 1972-
Bjeletić, Miljan, 1973-

Description (srp)

Predmet doktorskog umetničkog projekta jeste akordeonistički pristup izabranimdelima za harmoniku i orkestar ruskih autora koji ukazuje na interpretativna rešenja iproblematiku simbioze zvuka harmonike i orkestra. Rad je usko povezan sa umetničkimdelom doktorskog umetničkog projekta koji uključuje izvođenje tri kompozicijeeminentnih autora: Koncertna simfonija br. 1 za harmoniku i simfonijski orkestarVladislava Zolotarjova, Fahwerk Sofije Gubajduline za harmoniku, perkusije i gudačkiorkestar i Viva Voce, koncert broj 1 za harmoniku i gudački orkestar Jefrema Podgajca.Cilj doktorskog umetničkog projekta jeste afirmacija dela za harmoniku iorkestar i njihovo implementiranje u akordeonističku, ali i celokupnu umetničkukoncertnu aktivnost. Cilj rada sagledava se kroz analitičko-interpretativni pristuppomenutim delima kompozitora koji su u mladosti i tokom obrazovanja i sami biliakordeonisti, ali i onih kompozitora koji se nisu praktično bavili harmonikom iizučavali je kao instrument iz ugla izvođača.Primenom istorijsko-analitičkog metoda, kao i metoda intervjua, kao posebnoznačajnog u procesu sagledavanja savremene kompozitorske misli, napravljen je uvid unajsitnije relacije muzičko-stilskog izraza ruskih kompozitora, ali i pokazan razvojniput harmonike kao instrumenta. Takođe, sadejstvo primene pomenutih metodarezultiralo je značajnim informacijama koje se odnose na sam pristup interpretacijiizabranih dela za potrebe doktorskog umetničkog projekta, kao i usvajanjem korisnihsmernica u domenu interpretativnih rešenja u realizaciji zvučne slike harmonike iorkestra u zajedničkom nastupu.U radu je prezentovana autentičnost zvuka harmonike u odnosu na gudačkiorkestar kroz njene solističke deonice, ali i situacijama gde je pažnja naročitousmerena ka usaglašavanju njihovog istovremenog zvučanja, tačnije njihov simultani zvuki originalnost zvuka harmonike u takvom muzičkom sklopu. Komparacijom različitihnačina interpretacije i tembralnosti najupečatljivijih delova kompozicija izvedeni suzaključci koji se tiču statusa harmonike kao solističkog instrumenta u orkestru, njenihtehničkih mogućnosti u odnosu na orkestar, kao i načina na koji su predstavljne njeneprednosti i nedostaci u odnosu na druge solističke instrumente. Rezultatiistraživanja pokazali su, takođe, da je od izuzetne je važnosti istaći činjenicu dakompozitori koji su i sami izvođači na instrumentu za koji pišu muziku to čine znatno„pažljivije”, odnosno da je izvođenje njihove muzike izuzetno pogodno i „pod rukom”.Ukoliko kompozitori, sa druge strane, ne sviraju instrument za koji stvaraju, potrebanje intenzivan odnos na relaciji kompozitor-izvođač, koji je od izuzetnog, primarnogznačaja kada se ima u vidu iskorišćavanje potpunog tehničkog i zvučnog potencijalaharmonike.

Description (srp)

-

Description (eng)

The subject of the doctoral art project is the accordionist approach to selected works foraccordion and orchestra by Russian authors, which points to interpretive solutions and theproblem of the symbiosis of the sound of the accordion and orchestra. The work is closelyconnected with the artistic part of the doctoral art project, which includes the performance ofthree compositions by eminent authors: Concert Symphony no. 1 for accordion and symphonyorchestra by Vladislav Zolotaryov, Fahwerk by Sofia Gubajdulina for accordion, percussion andstring orchestra and Viva Voce, concert number 1 for accordion and string orchestra by JefremPodgajc.The goal of the doctoral art project is the affirmation of works for accordion andorchestra and their implementation in the accordion, but also the entire artistic concert activity.The aim of the work is seen through an analytical-interpretative approach to the mentionedworks of composers who were accordionists in their youth and education, but also thosecomposers who did not practice the accordion and studied it as an instrument from theperformer's point of view.By applying the historical-analytical method, as well as the interview method, asespecially important in the process of perceiving contemporary composer's thought, an insightwas made into the smallest relations of musical-stylistic expression of Russian composers, butalso showed the development of the accordion as an instrument. Also, the cooperation of thementioned methods resulted in important information related to the approach to the interpretationof selected works for the needs of the doctoral art project, as well as the adoption of usefulguidelines in the field of interpretive solutions in the realization of the sound image of accordionand orchestra.The paper presents the authenticity of the accordion sound in relation to the stringorchestra through its solo sections, but also situations where attention is especially focused onharmonizing the simultaneity of their sound, more precisely their simultaneous sound andoriginality of the accordion sound in such a musical composition. By comparing different waysof interpretation and timbreliness of the most impressive parts of the compositions, conclusionswere drawn regarding the status of the accordion as a solo instrument in an orchestra, itstechnical capabilities in relation to the orchestra, and the way in which its advantages anddisadvantages in relation to other solo instruments are presented. The results of the research alsoshowed that it is extremely important to point out the fact that composers who are themselvesperformers on the instrument for which they write music do it much „carefully”, ie thatperforming their music is extremely convenient and „at hand”. If composers, on the other way,do not play the instrument for which they create, an intensive relationship between the composerand the performer is needed, which is of exceptional, primary importance when considering thefull technical and sound potential of the accordion.

Object languages

Serbian

Date

2022

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY 3.0 AT - Creative Commons Attribution 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/legalcode

Identifiers