Title (srp)

Model upravljanja didaktičkim fleksibilnim ćelijama primenom tehnologije radiofrekventne identifikacije

Author

Mirkov, Gligorije, 1956-

Contributor

Stefanović, Miladin, 1971-
Nedić, Bogdan, 1959-
Đorđević, Aleksandar, 1987-
Desnica, Eleonora, 1971-

Description (srp)

Fleksibilni proizvodni sistemi (FMS) kao složena i stohastička okruženjaiziskuju dalji razvoj inovativnih, inteligentnih upravljačkih arhitektura u ciljupoboljšanja fleksibilnosti, agilnosti i rekonfigurabilnosti. Distributivniupravljački sistem, kao podsistem upravljanja FMS, bavi se ovim izazovom, uvođenjemoptimalnog upravljanja procesom koji je podržan od strane autonomnih upravljačkihjedinica koje sarađuju međusobno. Klasični sistemi upravljanja transportom imajunedostatak fleksibilnosti i agilnosti, naročito u slučajevima kada je raznovrsnostproizvoda i zastupljenost delova manjeg gabarita velika. U takvim slučajevima sistem jeneosetljiv za slučajne „ad-hok” događaje. Pored praćenja, identifikacije i kategorizacijedelova putem tehnologije radio frekventne identifikacije (RFID), korišćenjem iste,uvedena su u model upravljanja tehničko-tehnološki parametri. Fleksibilni sistem tadaostvaruje mogućnost rada u realnom vremenu procesa, i oslobađa računarske resurse zadruge zadatke. Takođe fleksibilni sistem dobija karakter adaptivnog inteligentnogsistema.Naučni cilj doktorske disertacije je poboljšani model upravljanja didaktičkogfleksibilnog proizvodnog sistema zasnovanog na RFID tehnologiji i računarskojinteligenciji, i predstavlja doprinos razvoja Industrije 4.0. Upotreba savremenihtehnologija, na prvom mestu informaciono komunikacionih tehnologija ima veliki uticajna sve aspekte upravljanja proizvodnim sistemima.Ispitivani model, iz kog proizlazi softversko rešenje, pruža mogućnost daosmišljena arhitektura fleksibilne proizvodne ćelije pokaže da je predočeni okvirsposobniji od većine implementiranih u sadašnjoj obrazovnoj i proizvodnoj praksi,naročito ako je proces dinamičan, nepoznat upravljanju i ima zahteverekonfigurabilnosti.Ciljna grupa obuhvata didaktične fleksibilne ćelije (FMC) čiju konfiguracijučine: CNC mašine, dodavači materijala i robot koji ih opslužuje. Istraživanje jeobavljeno na ćelijama i opremi najviše zastupljenoj u obrazovnom sistemu RepublikeSrbije. Kako se model upravljanja odnosi na didaktičke FMC, rešavanju upravljačkeproblematike priključene su i postavke koje sagledavaju elemente didaktičkog pristupa,što uključuje stepen percepcije, učenje i proširenje znanja, zaključivanje i reakcijuslušalaca. Testiranje, verifikacija i validacija razvijenog modela upravljanja FMCrealizovana je korišćenjem evidencionih mreža, primenom softvera McEvidence ianalizom modela upravljanja za dva tipa didaktičkih fleksibilnih ćelija.Testiranjem ispitivanog modela potvrđuju se postavljene hipoteze i daje se prostorza dalja istraživanja i unapređenja što je i predočeno u zaključnim razmatranjimadoktorske disertacije.

Description (srp)

-

Description (eng)

Flexible manufacturing systems as complex and stochastic environments require thedevelopment of innovative, intelligent control architectures in order to improve flexibility, agilityand reconfiguration. The distribution management system, as a subsystem of FMS management,addresses this challenge, introducing the optimal process management that is supported byautonomous management units cooperating with each other. Classic transport management systemslack flexibility and agility, especially in cases where the variety of products and the representationof smaller parts is large. In such cases, the system is insensitive to random "ad-hoc" events. Inaddition to the monitoring, identification and categorization of parts via radio frequencyidentification (RFID) technology, using the same, the technical-technological parameters wereintroduced into the management model. The flexible system then enables the possibility of workingin real time of the process, and frees up computer resources for other tasks. Also, the flexible systemacquires the character of an adaptive intelligent system.The scientific goal of the PhD dissertation is to improved the management model of adidactic flexible production system based on RFID technology and computer intelligence, andrepresents a contribution to the development of Industry 4.0. The use of modern technologies,primarily information and communication technologies, has a great impact on all aspects ofproduction systems management.The tested model, the software solution is derived from, provides an opportunity for thedesigned architecture of a flexible production cell to show that the presented framework is moreefficient than the most implemented ones in the current educational and production practice,especially if the process is dynamic, unknown to management and has reconfigurabilityrequirements.The target group includes didactic flexible cells (FMC) whose configuration consists of:CNC machines, material feeders and the robot that serves them. The research was performed oncells and equipment most represented in the educational system of the Republic of Serbia. As themanagement model refers to didactic FMC, the solution of management problems is accompaniedby settings that consider the elements of the didactic approach, which includes the degree ofperception, learning and expansion of knowledge, the reasoning and reaction of listeners. Thetesting, verification and validation of the developed FMC management model was realized usingrecord networks, applying the McEvidence software and analysing the management model for twotypes of didactic flexible cells.By testing the examined model, the set hypotheses are confirmed and space is given forfurther research and improvements, which is presented in the concluding remarks of the doctoraldissertation.

Object languages

Serbian

Date

2021

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY 3.0 AT - Creative Commons Attribution 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/legalcode

Identifiers