Title (srp)

Razvoj adaptivnog sistema za elektronsko učenje zasnovanog na nauci o podacima

Author

Arsović, Branka, 1972-

Contributor

Stefanović, Nenad, 1976-
Radenković, Božidar, 1958-
Milošević, Danijela, 1967-
Milutinović, Verica, 1972-

Description (srp)

Učenje je okosnica savremenog društva, koje je pretrpelo globalne promene, usmislu digitalizacije i upotrebe IKT. Nameće se pitanje e-učenja, koje je aktuelizovanotekućom pandemijom. Kod e-učenja je potrebno osmisliti i sprovesti u delo jedanspoznajni proces usvajanja novih pojmova, savlađivanja umeća primene stečenih znanja urealnom okruženju i postavljanja temelja za dalje produbljivanje znanja iz obrađeneoblasti. Uvek aktuelni problem je prilagođavanje procesa učenja potrebama učenika, tj.personalizacija učenja. Adaptivnost učenja je izazov koji je prenet i na polje e-učenja.Oblasti istraživanja disertacije odnose se na e-učenje i nauku o podacima.Predmet disertacije je razvoj i implementacija adaptivnog upravljačkog sistema za eučenje i odgovarajućih analitičkih modela nauke o podacima radi efikasnog donošenjaoptimalnih odluka. Ovo uključuje definisanje metodologije u realizaciji adaptivnogLMS, kao i sam njegov razvoj. Zadatak je složen i multidisciplinaran, jer uključujeoblasti poput sistema za upravljanje učenjem, nauke o podacima (Data Mining,skladištenje i obradu podataka, statističke metode, izveštavanje itd), internettehnologija, ekspertskih sistema, kao i didaktiku i metodike.Nastava putem razvijenog i implementiranog adaptivnog modula e-učenja jesprovedena na Pedagoškom fakultetu Užice, Univerziteta u Kragujevcu. Rezultatisprovedenog eksperimenta su obrađeni statističkim metodama i primenom modela DataMining i nauke o podacima. Razvijeni su i primenjeni statistički modeli za analizupodataka i specijalizovani Data Mining modeli za inteligentnu analizu podataka izsistema za e-učenje, ekstrahovanje znanja i predviđanje. Na taj način je adaptivni sistemza e-učenje proširen modulom za Data Mining. Dobijen je bogat skup informacija koji jepokazao opravdanost primene adaptivnog LMS-a.

Description (srp)

-

Description (eng)

Learning is the backbone of modern society, which has undergone global changes, interms of digitalization and the involvement of ICT. The issue of e-learning arises, which hasbecome relevant due to the current pandemic. In e-learning, it is necessary to design andimplement a cognitive process of acquiring new concepts, mastering skills of applying theacquired knowledge in a real environment and laying the foundations for further deepening ofknowledge from the processed area. The always current problem is adaptation of the learningprocess to the needs of students, ie. personalization of learning. The adaptability of the learningis a challenge that has been transferred to the field of e-learning.The research areas of this doctoral dissertation relate to e-learning and data science. Thesubject of the dissertation is the development and implementation of an adaptive learningmanagement system for e-learning and appropriate analytical models of data science forefficient decision making. This includes defining the methodology in the implementation ofadaptive LMS, as well as its development. The task is complex and multidisciplinary, as itincludes areas such as learning management systems, data science (Data Mining, data storageand processing, statistical methods, reporting, etc.), internet technologies, expert systems, aswell as didactics and teaching methods.Teaching through the developed and implemented adaptive e-learning module wasconducted at the Faculty of Education in Uzice, University of Kragujevac. The results of theconducted experiment were processed by statistical methods, Data Mining and data sciencemethods. Statistical models for data analysis and specialized Data Mining models for intelligentdata analysis from e-learning systems, knowledge extraction and prediction, have beendeveloped and applied. In this way, the adaptive e-learning system has been extended with amodule for Data Mining. A rich set of information was obtained, which showed the justificationof the use of adaptive LMSs.

Object languages

Serbian

Date

2021

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-SA 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/legalcode

Identifiers