Title (srp)

Pravno-ekonomski aspekti stabilizacione klauzule

Author

Brašić Stojanović, Jovana, 1990-

Contributor

Labudović Stanković, Jasmina, 1976-
Todorović, Nada, 1964-
Đorđević, Slavko, 1977-
Nikolić, Ljubica, 1965-

Description (srp)

APSTRAKT:Predmet doktorske disertacije jeste istraživanje stabilizacione klauzulekroz njena dva aspekta, pravni i ekonomski. Pravni aspekt stabilizacione klauzuleistraživaće se kroz analizu pravnih propisa i stručne građe ne bi li se detaljnoispitala kao specifičan pravni institut. Istraživanje ekonomskog aspektastabilizacione klauzule zasniva se na definisanju stranih ulaganja, prikazivanjunjihovog značaja i efekata na privredni razvoj i ukazivanju na važnost stabilizacioneklauzule kao mehanizma njihovog podsticanja.Osnovni cilj istraživanja jeste detaljna i sveobuhvatna analizastabilizacione klauzule korišćenjem više naučnih metoda, imajući u vidumultidisciplinarni karakter obrađene teme. Analizom dostupne naučne građe dolazise do zaključka o karakteru stabilizacione klauzule kao pravnog instituta, ali iekonomskog mehanizma, preciziraju se prednosti u njenom korišćenju i ukazuje nanedostatke koji mogu nastati prilikom njene upotrebe. Uz pojmovno određenjestabilizacione klauzule, namera je proučavati osobine, dejstva i njihov domašaj, kaoi različite vrste stabilizacionih klauzula. Takvim pristupom omogućava se boljerazumevanje stabilizacione klauzule i ukazuje na značaj koji ima u zasnivanjuulagačkog odnosa. Shodno tome, namera je doći do zaključka o najpodesnijem modelustabilizacione klauzule koji bi bio korišćen u praksi uz pružanje eventualnihpredloga u cilju njene adekvatne regulisanosti kroz pravne propise. Kroz čitavistraživački proces iskazuje se jasna namera dolaska do rešenja o načinu upotrebestabilizacione klauzule kojim se na najefikasniji način postiže i čuva ekonomskaravnoteža između učesnika ulagačkog odnosa, uz zaštitu legitimnih interesa obeugovorne strane.

Description (srp)

-

Description (eng)

ABSTRACT:The subject of the Doctoral Dissertation is the research legal and economic aspects ofthe stabilization clause. The legal aspect of the stabilization clause will be explored throughthe analysis of legal regulations and professional literature with the purpose of its detailedexamination аs а specifics legal institute. Exploration of the economic aspect is based ondefining foreign investments, explanation of their importance and effects and pointing to thesignificance of stabilization clause as an incentive mechanism.The main goal of the research is a detailed analysis of the stabilization clause with theuse of several scientific methods. The analysis of the available scientific material comes toconclusions about the nature of the stabilization clause as a legal institute, but also aneconomic mechanism, specifies the advantages of its use and points out the disadvantages thatmay arise. In addition to the conceptual definition of the stabilization clause, the intention isto study the properties, actions and scope, as well as different types of stabilization clauses.This enables a better understanding of the stabilization clause and indicates significance it hasin establishing investment relations. Accordingly, the intention is to come to a conclusion onthe most suitable model of the stabilization clause that would be used in practice with theprovision of possible proposals for the purpose of its adequate regulation in law. Throughoutthe research process is expressed a clear intention to reach a solution regarding the way of useof the stabilization clause, which would allow for the most efficient way of achieving andkeeping economic balance between the participants in the investment relationship, whileprotecting the legitimate interests of both parties.

Object languages

Serbian

Date

2020

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY 3.0 AT - Creative Commons Attribution 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/legalcode

Identifiers