Title (srp)

Elektronsko i softversko rešenje kvadrofonske transmisione ultrazvučne defektoskopije u primeni na direktno laserski sinterovanim materijalima

Author

Ebersold, Zoran, 1960-

Contributor

Đukić, Slobodan

Description (srp)

Predmet ove doktorske disertacije predstavlja razvoj defektoskopa koji funkcioniše na principu nove ultrazvučne metode, nazvanoj kvadrofonska transmisiona ultrazvučna defektoskopska metoda (KTUD metoda), u primeni na direktno laserski sinterovanim materijalima (DLSM). Cilj rada je da pruži konkretan doprinos kontroli kvaliteta procesa proizvodnje DLSM proizvoda, predstavljanjem KTUD metode. Metoda omogućava jeftinu i efikasnu ultrazvučnu defektoskopiju elemenata proizvedenih DLSM postupkom. Ovim postupkom se izrađuju čvrsti, a ujedno lagani, porozni, šupljikavi elementi koji se primenjuju u tehnici orbitalnih satelita, tehnologiji najmodernijih motora i u avionskoj tehnici. Razvoj DLSM metode je pokušaj ispunjavanja zahteva za ekonomičnijom proizvodnjom malih serija mašinskih elemenata i sve kompleksnijih geometrija (kako spoljašnjih tako i unutrašnjih) metalnih elemenata. Trodimenzionalni element izgrađuje se na taj način što se dodaje jedan po jedan deo zapremine u obliku tankog sloja, čime nastaje porozan i šupljikav element, koji je čvrst i lak. Za razliku od indirektnog laserskog sinterovanja metala, DLSM se sastoji od samo jednog procesnog koraka što je prednost direktne metode jer se izbegava problematična procedura očvršćavanja u peći.

Object languages

Serbian

Date

2013

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-NC-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/

Identifiers