Phaidra


 

Pisanje kao prekršaj: kritika kulture dominacije u dramskom stvaralaštvu Naomi Volas (sr)

Beschreibung ():

Autor: Milica, 1983- Vojinović Tmušić

Überblick
http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:813

Klassifikation

Klassifikation (Klassen,Unterklassen)

Naomi Volas, Bel Huks, Rijana Ajsler, Lajonel Triling, Rejmond Vilijams, Robin Keli, kultura dominacije, iskorak / prestup / prekršaj, savremeno angažovano pozorište, istorijska drama, nova istorijska proučavanja, kritička pedagogija, teologija oslobođenja, rasizam, trgovina robljem, klasno društvo (Serbisch)

Naomi Wallace, bell hooks, Riane Eisler, Lionel Trilling, Raymond Williams, Robin D. G. Kelley, a dominator model of culture, transgression, contemporary political theatre, historical drama, new approaches to history, critical pedagogy, theology of liberation, racism, slave trade, class society (Serbisch)

821.111(73)-2.09 Wallace N.(043.3) (Serbisch)

Wallace, Naomi, 1960 - Drame - Doktorske disertacije (Serbisch)