Title (srp)

Kvalitet života kod pacijenata sa glaukomom i faktori koji ga određuju

Author

Marčeta, Elizabeta, 1971-

Contributor

Šarenac Vulović, Tatjana, 1973-
Todorović, Dušan, 1988-
Trenkić-Božinović, Marija, 1976-
Janićijević, Katarina, 1989-

Description (srp)

Uvod: Glaukom je drugi vodeći uzrok slepila u svetu. Iako je slepilo najozbiljnijaposledica glaukoma, čak i blaga bolest može značajno uticati na kvalitet života. U tomsmislu, neophodno je proceniti kvalitet života kod pacijenata obolelih od glaukoma iidentifikovati faktore koji na njega utiču, kako bi se prevenirale negativne posledicebolesti na kvalitet života bolesnika.Materijal i metode: Istraživanje je sprovedeno u vidu prospektivne opservacionestudije, u trajanju od 6 meseci, uz saglasnost Etičkog odbora ustanove, na Klinici zaoftalmologiju Univerzitetskog Kliničkog centra Kragujevac, Ispitanici su bilipodeljeni u tri grupe: bolesnici sa primarnim glaukomom otvorenog ugla, bolesnici saprimarnim glaukomom zatvorenog ugla, bolesnici sa pseudoeksfolijativnim glaukomomstariji od 19. Pored opšteg upitnika o sociodemografskim karakteristikama korišćenaje adaptirana verzija Upitnika za procenu vizuelnog funkcionisanja, Nacionalnoginstituta za oftalmologiju 25 (NEI VFQ-25).Rezultati: Naši rezultati ukazuju da ostoje razlike u fizičkoj, psihičkoj i socijalnojdimenziji kvaliteta života kod pacijenata sa POAG, PCAG i HFG. Na osnovu dobijenuhrezultata uočava se da niži kvalitet života imaju ispitanici koji su bili stariježivotne dobi, oni sa lošijim socioekonomskim karakteristikama (niži stepenobrazovanja, manja meseča primanja, iz ruralnih sredina); sa lošim životnim navikama(pušenje i konzumiranje alkohola), sa sistemskim i oftalmološkim komorbiditetima, ato su sa statističkom značajnošću bolesnici sa pseudoeksfolijativnim glaukomom.Zaključak: Značaj studije ogleda se u mogućnosti primene dobijenih rezultataistraživanja za kreiranje preventivnih programa koji će poslužiti za unapređenjekvaliteta života kod pacijenata sa glaukomom.

Description (srp)

-

Description (eng)

Introduction: Glaucoma is the second leading cause of blindness in the world. Although blindnessis the most serious consequence of glaucoma, even mild disease can significantly affect quality oflife. In this sense, it is necessary to assess the quality of life in patients suffering from glaucomaand to identify the determinating in order to prevent the negative consequences of the disease onthe patient's quality of life.Material and methods: The research was conducted in the form of a prospective observationalstudy, lasting 6 months, with the approval of the Ethics Committee of the institution, at theOphthalmology Clinic of the University Clinical Center Kragujevac. The subjects were dividedinto three groups: patients with primary open-angle glaucoma, patients with primary closed-angleglaucoma, patients with pseudoexfoliative glaucoma older than 19. In addition to the generalquestionnaire on sociodemographic characteristics, an adapted version of the National Institute ofOphthalmology Visual Functioning Questionnaire 25 (NEI VFQ-25) was used.Results: Our results indicate that there are differences in the physical, psychological and socialdimensions of quality of life in patients with POAG, PCAG and XFG. Based on the obtainedresults, it can be observed that the respondents who were older, those with worse socioeconomiccharacteristics (lower level of education, less monthly income, from rural areas) have a lowerquality of life. with bad lifestyle habits (smoking and alcohol consumption), with systemic andophthalmological comorbidities, and these are patients with pseudoexfoliative glaucoma withstatistical significance.Conclusion: The importance of the study is reflected in the possibility of applying the obtainedresearch results to create preventive programs that will serve to improve the quality of life inpatients with glaucoma.

Object languages

Serbian

Date

2023

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY 3.0 AT - Creative Commons Attribution 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/legalcode

Identifiers