Title (srp)

Analiziranje faktora koji utiču na kvalitet života pacijenata i zadovoljstvo zaposlenih zdravstvenih radnika na odeljenjima palijativnog zbrinjavanja tokom Covid-19 pandemije

Author

Sinanović, Šćepan, 1982-

Contributor

Milovanović, Olivera, 1986-
Folić, Marko, 1979-
Stojanović, Aleksandra, 1990-
Ratković, Nenad, 1960-

Description (srp)

Uvod: Starenje stanovništva i produženje životnog veka, a samim tim i posledičnopovećanje broja obolelih od hroničnih, progresivnih i neizlečivih bolesti doveli sudo rastućih potreba za palijativnim zbrinjavanjem, kao i njihovim inkorporiranjem usistem zdravstvene zaštite. U razvijenom svetu se sprovode istraživanja kvalitetaživota koja imaju za cilj da razume iskustvo pacijenata, identifikuju potrebepacijenata i procene efikasnost intervencija i usluga. Stoga je identifikacijakvaliteta života pacijenata na palijativnom zbrinjavanju i određivanju stepenarezilijentnosti i zadovoljstva poslom kod zdravstvenih radnika na ovim odeljenjimaod vitalnog značaja za predlaganje i primenu specifičnih preporuka kojima je mogućepoboljšati sveobuhvatni tretman osoba na palijativnom zbrinjavanju.Ciljevi: Ispitati kvalitet života pacijenata koji su smešteni na odeljenjimapalijativne nege; Analiziranje uticaja demografskih, socijalno-ekonomskih ikliničkih faktora na kvalitet života pacijenata na odeljenjima palijativne nege;Utvrditi stepen rezilijentnosti kod medicinskih sestara/tehničara na odeljenjimapalijativne nege; Evaluacija stepena zadovoljstva poslom medicinskihsestara/tehničara na odeljenju palijativne terapije kroz određene komponente.Materijal i metod: Istraživanje pripada grupi opservacionih studija, studijipreseka i izvršena je na dva uzorka. Prvi uzorak je obuhvatio zdravstvene radnikekoji rade na odeljenjima palijativnog zbrinjavanja (KBC „Zvezdara“ i KBC „Zemun“), adrugi uzorak su činili pacijenti smešteni na tim odeljenjima. Instrumentistraživanja bili su anketni upitnici.Rezultati: Kvalitet života pacijenata koji su smešteni na odeljenjima palijativnogzbrinjavanja je osrednji i na njega najviše utiču finansijski problemi koji su nastalizbog bolesti, nivo depresije i srednja životna dob; Postoji prisustvo značajnedepresivnosti kod tih pacijenata; Kod dve trećine medicinskih sestara koje rade naodeljenjima palijativnog zbrinjavanja postoji normalna rezilijentnost; Prosečnavrednost samoprocene ukupnog zadovoljstva poslom medicinskih sestara je 3,43, odmogućih 5,00, a na zadovoljstvo najviše utiču adekvatna finansijska nadoknada,sprovođenje adekvatnih mera za sprečavanje i suzbijanje COVID-19 infekcije iobezbeđenje resursa za rad.

Description (srp)

-

Description (eng)

Introduction: The aging of the population and the enlargement of life expectancy, and thusthe consequent increasing number of people suffering from chronic, progressive and incurablediseases, have led to growing needs for palliative care, as well as their incorporation into thehealth care system.In the developed world, quality of life research is conducted aiming tounderstand the patient experience, identify patient needs, and evaluate the effectiveness ofinterventions and services.Therefore, to identify the quality of life of patients in palliative careand determine the degree of resilience and job satisfaction of health workers in thesedepartments is of vital importance for proposing and implementing specific recommendationsthat can improve the comprehensive treatment of patients in palliative care.Aims: Examine the quality of life of patients in palliative care departments; Analyze theinfluence of demographic, socio-economic and clinical factors on the quality of life ofpatients in palliative care departments;Determine the degree of resilience ofnurses/technicians in palliative care departments; Evaluate job satisfaction degree ofnurses/technicians in the palliative therapy department through certain components.Material and method: The research is part of observational studies, that is a cross-sectionalstudy and it was carried out on two samples. The first sample included health workersworking in palliative care departments (Clinical Hospital Center "Zvezdara" and ClinicalHospital Center "Zemun").The second sample consisted of patients in those departments.Survey questionnaires were the research instrument.Results: The quality of life of patients in palliative care units is mediocre and it is mostlyaffected by financial problems caused by the disease, the level of depression and middle age;There is a presence of significant depression in these patients;Two-thirds of nurses workingin palliative care units have normal resilience;The average value of self-assessment of nurses'overall job satisfaction is 3.43, out of a possible 5.00.Satisfaction is most affected byadequate financial compensation, the implementation of adequate measures to prevent andcombat the COVID-19 infection, and the provision of resources for work.

Object languages

Serbian

Date

2023

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Identifiers