Title (srp)

Uticaj kvaliteta usluga na brend ruralnih područja Valjevske Podgorine kao turističke destinacije

Author

Vujić, Milan, 1991-

Contributor

Sekulić, Dejan, 1983-
Cvijanović, Drago, 1960-
Lakićević, Marija, 1982-
Blešić, Ivana, 1975-

Description (srp)

Ruralna turistička destinacija koja je predmet istraživanja u ovoj doktorskojdisertaciji je Valjevska Podgorina. Valjevska Podgorina se nalazi istočno odPodrinja. Pruža se do reka Tamnave, Kolubare i Ljiga. Obuhvata Valjevsku kotlinu iokolne planine (Suvobor, Maljen, Povlen, Jablanik, Medvednik). Podgorina obilujeprirodnim lepotama i antropogenim faktorima koji predstavljaju dobru osnovu zarazvoj ruralnog turizma. U domaćoj literaturi ne postoje naučni radovi kojima jefokus istraživanja problematika razvoja turizma ove ruralne destinacije. Pojedinaistraživanja se odnose na stanovanje, terminologiju kuće i pokućstva, jezik i govorstanovništva Valjevske Podgorine, dok radova iz oblasti turizma, posebno ruralnogturizma koji uzimaju u obzir karakteristike celog područja nema.Osnovni cilj istraživanja u ovoj doktorskoj disertaciji je identifikovanjekomponenti kvaliteta usluga koje pozitivno utiču na zadovoljstvo posetilaca i brendruralnih područja Valjevske Podgorine kao turističke destinacije. Istraživanje jesprovedeno u četiri opštine, 19 sela i istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 24seosko-turističkih domaćinstava na području Valjevske Podgorine u periodu od majado oktobra 2022. godine. U ovom istraživanju učestvovalo je 527 ispitanika.Najvišom ocenom ispitanici su u okviru kvaliteta usluge ocenili profesionalizamdomaćina i zaposlenih u seosko-turističkim domaćinstvima i osnovne pogodnostikoje se odnose na prirodnu lepotu, mir i arhitekturu. Takođe, ispitanici suzadovoljni boravkom u seosko-turističkim doaćinstvima u području ValjevskePodgorine, a su najvišom ocenom ocenili zadovoljstvo, odnosno vrednost brenda uokviru kog najbolje ocenjena konstatacija se odnosi na zadovoljstvo cenom koju suplatili. Primenom metoda linearne korelacije utvrđeno je da postoji pozitivna, jakai srednje jaka, statistički značajna povezanost između kvaliteta usluga, zadovoljstvaturista i brenda Valjevske Podgorine kao ruralne turističke destinacije, dokprimenom standardne višestruke regresije analiziran je uticaj kvaliteta usluga izadovoljstva turista na brend destinacije Valjevske Podgorine i utvrđeno je da nasvaki segment brenda najveći jedinstveni i statistički značajan uticaj imaZadovoljstvo turista.

Description (srp)

-

Description (eng)

The rural tourist destination that is the subject of research in this doctoral dissertation isValjevska Podgorina. Valjevska Podgorina is located east of Podrinje. It stretches to the riversTamnava, Kolubara and Ljiga. It includes the Valjevska basin and the surrounding mountains(Suvobor, Maljen, Povlen, Jablanik, Medvednik). Podgorina abounds in natural beauty andanthropogenic factors that represent a good basis for the development of rural tourism. Indomestic literature, there are no scientific papers that focus on the problems of tourismdevelopment in this rural destination. Certain researches refer to housing, the terminology ofhouses and furniture, the language and speech of the population of Valjevska Podgorina,while there are no works in the field of tourism, especially rural tourism, which take intoaccount the characteristics of the entire area.The main goal of the research in this doctoral dissertation is to identify the components ofservice quality that positively affect visitor satisfaction and the brand of rural areas ofValjevska Podgorina as a tourist destination. The research was conducted in fourmunicipalities, 19 villages and the research included a total of 24 rural-tourist households inthe area of Valjevska Podgorina in the period from May to October 2022. 527 respondentsparticipated in this research. Within the quality of service, the respondents rated theprofessionalism of hosts and employees in rural-tourist households and the basic amenitiesrelated to natural beauty, peace and architecture with the highest score. Also, the respondentsare satisfied with their stay in rural-tourist centers in the area of Valjevska Podgorina, andthey gave the highest rating to satisfaction, i.e. the value of the brand, within which the bestrated statement refers to satisfaction with the price they paid. Using linear correlation, it wasdetermined that there is a positive, strong and medium strong, statistically significantrelationship between the quality of services, tourist satisfaction and the brand of ValjevskaPodgorina as a rural tourist destination, while using standard multiple regression, theinfluence of service quality and tourist satisfaction on the brand was analyzed destinations ofValjevska Podgorina and it was determined that the greatest unique and statisticallysignificant influence on each segment of the brand is Tourist Satisfaction.

Object languages

Serbian

Date

2023

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY 3.0 AT - Creative Commons Attribution 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/legalcode

Identifiers