Title (srp)

Истраживање процеса експлозивног заваривања и карактеризација добијеног споја високолегираног алатног и нискоугљеничног челика

Author

Lazarević, Miloš, 1993-

Contributor

Nedić, Bogdan, 1959-
Mitrović, Slobodan, 1967-
Adamović, Dragan, 1960-
Džunić, Dragan, 1981-
Bajić, Danica, 1984-
Alil, Ana, 1985-

Description (eng)

In the introductory part, the objectives of the doctoral dissertation are given, that is, the studyof the process of applying the unconventional procedure of explosive welding of high-alloy toolsteel and low-carbon structural steel and defining the methods for determining the quality ofthe resulting joint. Basic hypotheses from which to start are given. An overview of the basicmethods that will be used for the analysis of an explosively welded joint is given. They includeanalytical methods for analyzing and processing the obtained results, and experimental methodswith the application of modern measuring equipment. The potential application of explosivewelding for the production of industrial knives is indicated. Having the right cutting tools willhelp improve processes and increase profitability. In order to obtain a quality cut, the knivesare made of suitable material for their purpose in the industry. The potential advantages of theknife obtained by this process are listed.The second chapter deals with the theoretical aspect of explosive welding. It describes whatexplosive welding is and what it includes. A table is given with the combinations of metals thathave been successfully welded. The calculation necessary to obtain most of the parameters forperforming the experiment is also described, with an explanation of their importance.The third chapter deals with the safety aspect in the explosive welding process. Whenperforming the explosive welding procedure, safety must be strictly taken into account. Thecalculation of the critical distance was presented, the main parameter of which was hearingdamage. A short review is on the calculation of the influence of the thermal effect. A roughestimate of structural damage from air blasts is provided using empirically derived modelsbased on accident analysis, testing and war damage data. Other potential hazards such as flyingfragments during detonation were not taken into account.In the fourth chapter are presented: the necessary preliminary calculations of the explosivewelding of two steels, the calculation of the critical distance necessary for the safe execution ofthe experiment, a brief description of the explosive used and the accompanying equipment. Theprocedure of explosive welding of spring steel for the purpose of preliminary testing and toolsteel as a final experiment are also shown.The presented experimental set-up also includes the selection of starting materials, explosives,electro-detonating caps, plates, box elements, etc.Cutting and removing the oxide layer of plates, forming box elements with an insert for anelectric detonator capsule. Provision of tools and accessories for field conditions. Providing anadequate training ground for conducting the experiment.The fifth chapter deals with the description of the measuring equipment and the way it will beused in the analysis of the plates obtained in the performed experiment...

Description (srp)

U uvodnom delu dati su ciljevi doktorske disertacije, odnosno izučavanje procesaprimene nekonvencionalnog postupka eksplozivnog zavarivanja visokolegiranogalatnog čelika i niskougljeničnog konstruktivnog čelika i definisane su metode zautvrđivanje kvaliteta dobijenog spoja. Date su osnovne hipoteze od kojih se polazi. Datje pregled osnovnih metoda koje će se koristiti za analizu eksplozivno zavarenog spoja.One obuhvataju analitičke metode za analizu i obradu dobijenih rezultata, ieksperimentalne metode uz primenu savremene merne opreme. Navedena je potencijalnaprimena eksplozivnog zavarivanja za izradu industrijskih noževa. Posedovanjeodgovarajućih alata za sečenje pomoći će u poboljšanju procesa i povećanjuprofitabilnosti. Za dobijanje kvalitetnog reza noževi se izrađuju od pogodnogmaterijala za svoju namenu u industriji. Navedene su potencijalne prednosti nožadobijene ovim postupkom.Drugo poglavlje se bavi teorijskim aspektom eksplozivnog zavarivanja. Dati su osnovnipojmovi eksplozivnog zavarivanja. Data je tabela sa kombinacijama metala koji suuspešno zavareni. Opisan je i neophodan proračun za dobijanje većine parametara zaizvođenje eksperimenta sa obrazloženjem važnosti istih.Treće poglavlje se bavi bezbednosnim aspektom u procesu eksplozivnog zavarivanja.Prilikom izvođenja postupka eksplozivnog zavarivanja mora se strogo voditi računa obezbednosti. Prikazan je proračun kritičnog rastojanja čiji je osnovni parametar biooštećenje sluha. Kratak osvrt je na proračunu uticaja termalnog efekta. Data je grubaprocena strukturalnih oštećenja usled eksplozije uz pomoć empirijski izvedenihmodela na osnovu analize nesreća, ispitivanja i podataka o ratnoj šteti. Ostalepotencijalne opasnosti kao što je razletanje fragmenata prilikom detonacije nisuuzete u obzir.U četvrtom poglavlju su prikazani preliminarni proračuni eksplozivnog zavarivanjadva čelika, proračun kritičnog rastojanja neophodnog za bezbedno izvođenjeeksperimenta, kratak opis korišćenog eksploziva i prateće opreme. Takođe seprikazuje postupak eksplozivnog zavarivanja opružnog čelika u svrhu preliminarnogispitivanja i alatnog čelika kao završni eksperiment. Prikazana eksperimentalnapostavka obuhvatala je izbor polaznih materijala, eksploziva, elektrodetonatorskihkapisli, ploča, kutijastih elemenata,sečenje i uklanjanje oksidnog sloja ploča,formiranje kutijastih elemenata sa umetkom za elektrodetonatorsku kapislu.Obezbeđivanje alata i pribora za terenske uslove. Obezbeđivanje adekvatnog poligonaza izvođenje eksperimenta. Obezbeđivanje pirotehničkog tima za realizacijueksperimenta.Peto poglavlje se bavi opisom metoda, merne opreme i načinom na koji će bitikorišćena u analizi dobijenih ploča u izvedenom eksperimentu.Šesto poglavlje se bavi pripremom uzoraka za različite testove kao što je, ultrazvučnadefektoskopija, rendgenografska ispitivanja, metalurška ispitivanja, ispitivanjespoja penetrantima, kavitaciona ispitivanja, ispitivanje mehaničkih svojstava i dr.Za sva ispitivanja je korišćena savremena merna oprema. Rezultati ispitivanja susistematizovani i prezentovani u odgovarajućim tabelama i dijagramima.Uspostavljene su međusobne zavisnosti rezultata eksperimenata koje omogućavajujasniju sliku o parametrima za ocenu kvaliteta ostvarenog spoja. Rezultatieksperimentalnih ispitivanja će omogućiti stvaranje uslova za buduće formiranjenumeričkih modela, primenu metode konačnih elemenata i simulaciju eksplozivnogzavarivanja...

Description (srp)

-

Object languages

Serbian

Date

2023

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/at/legalcode

Identifiers