Title (srp)

Procena učestalosti anksioznosti i depresivnosti i njihov uticaj na kvalitet života učenika srednjih škola

Author

Pantić, Milica, 1990-

Contributor

Mihajlović, Goran, 1961-
Ignjatović Ristić, Dragana, 1963-
Pejović-Milovančević, Milica, 1970-
Simić Vukomanović, Ivana, 1978-

Description (srp)

Uvod: Anksiozne poremećaje, kao visoko prevalentne poremećaje, karakterišeznačajan i perzistentan strah od jedne ili više situacija i najčešće počinju da seispoljavaju u periodu adolescencije. Depresivni poremećaji uključuju depresivnopolarisano raspoloženje, gubitak interesovanja, značajan gubitak ili dobitak utežini, insomniju ili hipersomniju, agitaciju ili psihomotornu usporenost, zamorili gubitak energije, izražen osećaj krivice, gubitak koncentracije ili neodlučnost,suicidne misli ili namere, u trajanju od najmanje dve nedelje, koji dovode do izmena usocijalnom i poslovnom funkcionisanju. Oba poremećaja mogu potencijalnonegativno uticati na kvalitet života osoba koje su obolele.Materijal i metod: Urađena je studija preseka koja je obuhvatila populaciju učenikazavršnog razreda gimnazije i srednjih stručnih škola na teritoriji gradaKragujevca. Instrumenti procene funkcionisanja ispitanika uključivali su Bekovuskalu za procenu depresivnosti i Bekovu skalu za procenu anksioznosti i Inventarsocijalne fobije. Za procenu kvaliteta života korišćeni su Upitnik Svetskezdravstvene organizacije sa izračunavanjem WHOQOL-BREF indeksa i srpska verzijaBrunnsviken kratke skale kvaliteta života (BBQ skala) nakon njene validacije istandardizacije.Rezultati: Najveći broj učenika je imao izvestan nivo anksioznosti i depresivnostis time da su iste bile značajno zastupljenije među učenicima obe gimnazije u odnosuna učenike srednjih stručnih škola. Nivo anksioznosti na Bekovoj skali za procenuanksioznosti je pozitivno korelirao sa Upitnikom za procenu socijalne fobije.Kvalitet života je bio viši kod učenika srednjih stručnih škola, dok je generalnovećina učenika bila zadovoljna svojim zdravstvenim stanjem. Srpska verzija BBQskale je pokazala dobru pouzdanost i mogućnost da se primenjuje na populaciji mladih.Zaključak: Istraživanje ukazuje na značaj procene anksioznosti i depresivnostimeđu učeničkom populacijom u cilju prevencije, rane dijagnostike i lečenja.Standardizacija BBQ skale ima doprinos u efikasnijoj proceni kvaliteta životaadolescenata i time značajno pomaže na nivou rane i primarne i sekundarneprevencije istog.

Description (srp)

-

Description (eng)

Introduction: Anxiety disorders, as highly prevalent disorders, are characterized by asignificant and persistent fear of one or more situations and most often begin to manifestduring adolescence. Depressive disorder includes depressed polarized mood, loss of interest,significant weight loss or gain, insomnia or hypersomnia, agitation or psychomotorretardation, fatigue or loss of energy, severe guilt, loss of concentration or indecision, suicidalthoughts or intentions; lasting at least two weeks that significantly lead to changes in socialand business functioning. Both disorders can potentially negatively affect the quality of lifeof people with these disorders.Material and method: A cross-sectional study that included the population of students in thefinal grade of high school and secondary vocational schools in the city of Kragujevac.Functional assessment instruments of subjects included the Beck Depression Inventory-II aswell as the Beck Anxiety Inventory and the Social Phobia Inventory. The World HealthOrganization Questionnaire with the calculation of the WHOQOL-BREF index and Serbianversion of the Brunnsviken brief quality of life scale (BBQ scale) after its validation andstandardization was used to assess the quality of life.Results: Most of the students had a certain level of anxiety and depression, with the fact thatthey were significantly more represented among the students of both high schools in relationto the students of secondary vocational schools. The level of anxiety on the Beck AnxietyInventory was positively correlated with the Social Phobia Inventory. The quality of life washigher among vocational high school students, while in general most students were satisfiedwith their health condition. Serbian version of the BBQ scale has shown that it has goodreliability and can be applied to the youth population.Conclusion: The research points to the importance of assessing anxiety and depressionamong the student population for the purpose of prevention, early diagnosis and treatment.The standardization of the BBQ scale contributes to a more efficient assessment of the qualityof life of adolescents and thus significantly helps at the level of early and primary andsecondary prevention of the same.

Object languages

Serbian

Date

2022

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Identifiers