Title (srp)

Dekompozicija dispariteta u procesu regionalne konvergencije u Evropskoj uniji i Republici Srbiji

Author

Dimitrijević, Jasmina, 1983-

Contributor

Veselinović, Petar, 1969-
Marjanović, Vladislav, 1975-
Makojević, Nikola, 1979-
Lojanica, Nemanja, 1988-

Description (srp)

Pitanje regionalnih razlika postalo je jedna od najrelevantnijih i najkontroverznijih tema unovijoj ekonomskoj i političkoj debati. Rezultati istraživanja regionalne konvergencije zaovaj period ukazuju na tendenciju apsolutne konvergencije u EU. Međutim, ove studije su takođeotkrile zagonetku da se konvergencija dešava na nacionalnom nivou, ali ne na regionalnomnivou - to jest, varijacije BDP-a po glavi stanovnika između zemalja opadaju, dok varijacijeunutar zemalja uglavnom stagniraju ili čak rastu.Razlog za merenje stepena konvergencije među regionima EU i Republike Srbije je procenadelotvornosti evropske kohezione politike. Mnogi radovi koji razmatraju efekte kohezionepolitike na proces konvergencije imaju dvosmislene nalaze. Time se podstiče dalji razvojregionalne politike koja osigurava promociju ekonomskog rasta sa socijalnim iinstitucionalnim komponentama, ne samo na nacionalnom, već i na regionalnom nivou. Dakle,konvergencija i dalje ostaje osnovna mera efikasnosti kohezione politike. Imajući u vidunapred navedeno, predmet doktorske disertacije je da se kroz dekompoziciju dispariteta naNUTS 3 nivou ispita proces regionalne konvergencije u Evropskoj uniji i Republici Srbiji.Kroz sublimaciju rezultata procesa regionalne konvergencije stvoriće se uvid u regionalnenejednakosti kako u zemljama Evropske unije, tako i u Republici Srbiji.U doktorskoj disertacije se najpre razmatra regionalna politika Evropske unije i RepublikeSrbije. Regionalizacija Srbije, u evropskom kontekstu, podrazumeva formiranje statističkihregiona, na osnovu čega je omogućeno da se regionalna politika sprovodi i u nehomogenimregionima. Zatim je dat prikaz glavnih teorija regionalne konvergencije, kao i indikatora itehnika analize procesa konvergencije. Nakon toga su predstavljeni ključni makroekonomskipokazatelji regionalnih dispariteta u Evropskoj uniji i Republici Srbiji, čime se daje uvidu regionalne nejednakosti u zemljama Evropske unije i Republike Srbije i to uz pomoć analizekretanja regionalnog bruto domaćeg proizvoda, kretanja stope zaposlenosti, kretanjanezaposlenosti po regionima, ekonomskog rasta i produktivnosti regiona, kao i stepenainovacija i razvoja. Istraživanje regionalne konvergencije u Evropskoj uniji i RepubliciSrbiji do NUTS 3 nivoa u kontekstu dekompozicije dispariteta predstavlja statističkuanalizu čiji je rezultat dinamika dispariteta u Evropskoj uniji i Republici Srbiji.Značaj istraživanja ogleda se u prikazivanju obrazaca međusobnog uticaja koji važe zapokazatelje koji se porede, a sa ciljem što efikasnijeg planiranja regionalne politike.Koristeći dobijene rezultate očekuje se određivanje šablona po kome mogu da se opišunavedene zavisnosti u cilju efikasnosti regionalne politike i smanjenju razlike između nivoarazvoja različitih regiona.

Description (srp)

-

Description (eng)

The issue of regional differences has become one of the most relevant and controversial topics in recenteconomic and political debate. The results of the regional convergence survey for this period indicate atendency of absolute convergence in the EU. However, these studies have also uncovered the riddle thatconvergence occurs at the national level but not at the regional level - that is, variations in GDP percapita between countries are declining, while variations within countries are generally stagnant or evenincreasing.The reason for measuring the degree of convergence between the regions of the EU and the Republic ofSerbia is the assessment of the effectiveness of European cohesion policy. Many papers considering theeffects of cohesion policy on the convergence process have ambiguous findings. This encourages thefurther development of regional policy that ensures the promotion of economic growth with social andinstitutional components, not only at the national, but also at the regional level. Thus, convergenceremains the basic measure of the effectiveness of cohesion policy. Having in mind the above, the subjectof the doctoral dissertation is to examine the process of regional convergence in the European Unionand the Republic of Serbia through the decomposition of disparities at NUTS 3 level. Through thesublimation of the results of the process of regional convergence, an insight into regional inequalitieswill be created both in the countries of the European Union and in the Republic of Serbia.The doctoral dissertation first considers the regional policy of the European Union and the Republic ofSerbia. Regionalization of Serbia, in the European context, implies the formation of statistical regions,on the basis of which it is possible for regional policy to be implemented in inhomogeneous regions.Then, the main theories of regional convergence are presented, as well as indicators and techniques ofanalysis of the convergence process. After that, key macroeconomic indicators of regional disparitiesin the European Union and the Republic of Serbia were presented, which provides insight into regionalinequalities in the European Union and the Republic of Serbia with the help of analysis of regionalgross domestic product, employment rate, unemployment by region, economic growth and productivityof the region, as well as the degree of innovation and development. The study of regional convergencein the European Union and the Republic of Serbia up to NUTS 3 levels in the context of disparitydecomposition is a statistical analysis that results in the dynamics of disparities in the European Unionand the Republic of Serbia.The importance of the research is reflected in the presentation of patterns of mutual influence that applyto the indicators that are compared, with the aim of more efficient regional policy planning. Using theobtained results, it is expected to determine the template according to which the mentioned dependenciescan be described in order to reduce the effectiveness of regional policy and reduce the differencebetween the levels of development of different regions.

Object languages

Serbian

Date

2022

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/at/legalcode

Identifiers