Title (srp)

Demitologizacija slike Emilijana Sapate u romanima sa temom Meksičke revolucije

Author

Stevanović, Svetlana, 1991-

Contributor

Sekulić, Mirjana, 1983-
Karanović, Vladimir, 1981-
Kovačević-Petrović, Bojana, 1971-
Veljović, Jelica, 1987-

Description (srp)

U doktorskoj disertaciji „Demitologizacija slike Emilijana Sapate uromanima sa temom Meksičke revolucije” bavimo se analizom književne slikemeksičkog revolucionara Emilijana Sapate u romanima sa temom Meksičke revolucijenastalim između 1913. i 2019. godine. Korpus čini jedanaest romana prilikom čije seanalize vodimo teorijom romana o meksičkoj revoluciji, novog istorijskog i novogdetektivskog romana, kao i Crack generacije, u zavisnosti od perioda u kom su delanapisana. Razvrstavajući romane u tri vremenske ravni prati se evolucija romaneskneslike ovog revolucionara od antijunaka, preko mitskog junaka Meksičke revolucije doobičnog čoveka koji doživljava višestruke identitetske promene. Pokazuje se da je uromanima pisanim tokom Sapatinog života njegov lik predstavljen kao antijunak,zločinac i bandit sa ciljem umanjivanja vrednosti sapatističke revolucionarnefrakcije i uzdizanja drugih revolucionarnih vođa. Istraživanjem se pokazuje da jenakon Sapatine smrti stvoren politički mit o njemu kao pravedniku koji je stradao zadobrobit kolektiva, što se inkorporira u tadašnje romane sa ciljem remitologizacijeovog junaka. Analizom romana iz 40-ih godina utvrđena je uslovljenost diskursaideološkom orijentacijom autora. Od 70-ih godina prošlog veka pisci remitologizujusliku Sapate sa ciljem njene demitologizacije. Sledeći teorije savremenihhispanoameričkih književnih tendencija u drugoj polovini XX veka ukazujemo dapisci u svoja dela upisuju prethodno pripisana značenja Emilijanu Sapati da bi natemelju postojeće slike izgradili alternativnu verziju njegovog života. Alternativnaverzija Sapatinog života bazirana je na humanizaciji istorijskog junaka. Piscidemitologizuju lik Sapate skidajući mu masku neranjivog junaka i prikazujući ga kaoambivalentno biće. Prateći književni razvoj lika Sapate od zločinca, preko junaka dohumanizovanog ljudskog bića zaključujemo da je on primer crack pojedinca kog, kao iMeksičku revoluciju, odlikuje fragmentarnost. U najnovijim delima on je kvir junakčiji je identitet otvoren i višeznačan.Ključne reči: Emilijano Sapata, Meksička revolucija, roman o meksičkojrevoluciji, novi istorijski roman, novi detektivski roman, generacija Crack,remitologizacija, demitologizacija.

Description (srp)

-

Description (eng)

In this doctoral dissertation entitled “Demythologizing the portrayal of Emiliano Zapatain the novels set in the Mexican Revolution,” we analyse the portrayal of the Mexicanrevolutionary Emiliano Zapata in the novels about the Mexican revolution written between1913 and 2019. The corpus is comprised of 11 novels. Depending on the time period in whichthe novels were written, we analyzed the novels relying on the theory of the novel of theMexican revolution, new historical novel, new detective novel, as well as the Crack generation.We classified the novels into three time periods for the purposes of tracing the changingportrayal of the revolutionary from an antihero to the mythical hero of the Mexican revolution,and, finally, to the ordinary man who undergoes multiple identity changes. The analysis of thenovels written during Zapata’s lifetime shows that he is portrayed as an antihero in these novels,a criminal and a bandit, all with the aim of discrediting the Zapatista revolutionary faction andelevating other revolutionary leaders. In addition, the research shows that after Zapata’s deatha political myth about him was created. He is now portrayed as a righteous man who died forthe common good. This myth is incorporated into the novels from that particular time periodwith the aim of remythologizing the hero. The analysis of the novels from the 1940s shows thatthe discourse surrounding Zapata is determined by the ideological orientation of the author.Since the 1970s, writers have been remythologizing the representation of Zapata with the aimof its demythologization. Relying on the theories of modern literary trends in Hispanic-American literature from the second half of the 20th century, we point out the fact that writersincorporate meanings previously ascribed to Zapata in order to create an alternative version ofhis life on a foundation of his existing portrayal. The alternative version of Zapata’s life is basedon the humanization of the historical hero. The writers demythologize Zapata by unmaskinghim: he is portrayed as an ambivalent being, not an invulnerable hero. The analysis of theliterary evolution of Zapata from a hero to a humanized individual leads us to the conclusionthat he is an example of a crack individual, who is defined by his fragmentation in the sameway the Mexican revolution is. In the most recently written works, he is a queer character whoseidentity is open and ambiguous.

Object languages

Serbian

Date

2022

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Identifiers