Title (srp)

Финансијско управљање порезом на добитак предузећа у Србији

Author

Vržina, Stefan Ž., 1993-

Contributor

Čupić, Milan, 1981-
Stančić, Predrag, 1954-
Todorović, Miroslav, 1970-
Ranđelović, Saša, 1982-

Description (srp)

Intenziviranje poreske konkurencije između država i internacionalizacijaposlovanja su omogućili preduzećima primenu brojnih strategija upravljanja porezomna dobitak. Stoga, finansijsko upravljanje porezom na dobitak predstavlja atraktivnoistraživačko područje korporativnih finansija. Relativno mali broj prethodnihistraživanja, posebno u tranzicionim i post-tranzicionim državama, inekonzistentni rezultati tih istraživanja, mogu dodatno argumentovati takav stav.Predmet doktorske disertacije jeste finansijsko upravljanje porezom na dobitakpreduzeća, tretirano kao skup aktivnosti usmerenih na legalno umanjenje rashoda zaporez na dobitak. Posebna pažnja će biti posvećena odnosu između efektivnihporeskih stopa i propisane stope poreza na dobitak, determinantama i efektimafinansijskog upravljanja porezom na dobitak i mogućnostima predviđanja efektivnihporeskih stopa. Osnovni cilj doktorske disertacije jeste teorijska i empirijskaanaliza finansijskog upravljanja porezom na dobitak preduzeća u Srbiji.Empirijsko istraživanje na preduzećima u Srbiji je pokazalo da su efektivne poreskestope, u proseku, značajno niže od propisane stope poreza na dobitak. Takođe, na njihstatistički značajno negativno utiču veličina, kapitalna intenzivnost i zaduženostpreduzeća. Primenom vektorske autoregresione analize je pokazano da su istorijskipodaci o efektivnim poreskim stopama korisni za predviđanje opterećenja porezom nadobitak. U kontekstu finansijskih performansi, pronađeno je da primena strategijaneusaglašenog upravljanja porezom na dobitak statistički značajno pozitivno utičena profitabilnost i vrednost preduzeća, za razliku od strategija usaglašenogupravljanja, koje imaju negativan uticaj. Konačno, varijabilnost efektivnih poreskihstopa ima statistički značajan pozitivan uticaj na varijabilnost neto dobitkapreduzeća.

Description (srp)

-

Description (eng)

Intensification of tax competition between countries and internationalization of business haveenabled companies to implement many strategies of corporate income tax management.Therefore, financial management of corporate income tax is attractive research area ofcorporate finance. Relatively low number of prior research, particularly in transition and posttransition countries, and inconsistent results of these research, may furtherly argument suchopinion.The subject of the doctoral dissertation is financial management of corporate income tax,treated as a group of activities towards legal reduction of corporate income tax expense.Special focus will be put on the relation between effective tax rates and statutory corporateincome tax rate, determinants and effects of financial management of corporate income taxand possibilities to predict effective tax rates. The main objective of the doctoral dissertationis theoretical and empirical analysis of financial management of corporate income tax inSerbia.Empirical research on the companies in Serbia showed that effective tax rates are, on theaverage, significantly lower than statutory corporate income tax rate. In addition, companysize, capital intensity and leverage significantly and negatively influence them. Using vectorautoregression analysis, it is showed that historical data on effective tax rates is useful forprediction of corporate income tax burden. Regarding financial performance, it is found thatthe implementation of strategies of non-conforming corporate income tax managementpositively impacts company profitability and value, unlike strategies of conforming corporateincome tax management that have negative impact. Finally, variability of effective tax rateshas statistically significant positive impact on variability of company net income.

Object languages

Serbian

Date

2022

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Identifiers