Title (srp)

Upravljanje vrednošću projekata u digitalnoj ekonomiji

Author

Bugarčić, Marijana N., 1993-

Contributor

Slavković, Marko, 1980-
Stojanović-Aleksić, Vesna, 1970-
Zlatanović, Dejana, 1977-
Leković, Bojan

Description (srp)

Značajnu prekretnicu u evoluciji upravljanja projektima predstavljapočetak ere digitalizacije. Zahtevi Četvrte industrijske revolucije doprineli supromenama u dinamici izvođenja aktivnosti upravljanja projektima, organizacionojstrukturi u projektno orijentisanim preduzećima, odgovornostima i ulozi menadžeraprojekta, savremenih alata i pristupa koji se koriste u upravljanju projektima.Izmene koje su uzrokovane novonastalim ekonomskim okolnostima podrazumevaju idodatno isticanje značaja nematerijalnih resursa. Vrednost projekta predstavlja nivozadovoljstva svih zainteresovanih strana eksplicitnim i implicitnim koristimagenerisanih realizacijom projekta, koje se postižu ulaganjem opipljivih ineopipljivih resursa. Osim pomenute vizure evaluacije postigutih koristi odrealizacije projekata, vrednost projekta može biti sagledana i kroz doprinos prakseupravljanja projektima organizacionim performansama. Predmet istraživanja u radusu determinante kreiranja vrednosti projekta u eri digitalizacije, kao i značajstvorene vrednosti projekta za organizacionu uspešnost. U cilju testiranjaistraživačkih hipoteza, upotrebljeno je modeliranje strukturnih jednačina ivišestruka regresiona analiza. Dobijeni rezultati ukazuju da pojedine, ali ne svekomponente nematerijalne aktive imaju pozitivan signifikantan uticaj na vrednostprojekta, pri čemu se u nedostatku signifikantnog direktnog uticaja kao važanmoderator odnosa između komponenti nematerijalne aktive i vrednosti projektanavodi spremnost preduzeća za digitalnu transformaciju. Iz ugla doprinosa projektaorganizacionoj uspešnosti, percipirani uspeh projekta kao dimenzija vrednostiprojekta ima dominantan pozitivan statistički značajan uticaj na organizacioneperformanse projektno orijentisanih preduzeća.

Description (srp)

-

Description (eng)

A significant point in project management evolution is the beginning of digital era.The requirements of the Fourth Industrial Revolution have initiated changes in dynamics ofproject management activities, organizational structure in project-oriented enterprises,responsibilities and the role of project managers, applied project management tools andapproaches. The changes caused by the new economic circumstances highlighted theimportance of intangible resources. The project value represents how satisfied stakeholdersare with explicit and implicit project benefits, generated by using tangible and intangibleresources. Apart from the given view of project benefits evaluation, the project value can beseen through the contribution of project management practices to organizational performance.The purpose of this thesis is to examine the determinants of creating project value in the eraof digitalization, as well as the importance of the created project value for organizationalsuccess. In order to test the research hypotheses, structural equation modeling and multipleregression analysis were used. The findings show that some, but not all components ofintangible assets have a positive significant impact on the project value, while in case ofabsence of significant direct impact, enterprises’ digital readiness moderates the relationshipbetween components of intangible assets and project value. Considering the projectcontribution to organizational success, the perceived project success as a dimension of projectvalue has a positive significant impact on organizational performance of project-orientedenterprises.

Object languages

Serbian

Date

2021

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Identifiers