Title (srp)

Povezanost vrednosti prokalcitonina i parametara oksidacionog stresa kod pacijenata sa sepsom

Author

Petrović, Jasna, 1974-, 32717415

Contributor

Jakovljević, Vladimir, 1971-, 13564775
Jevđić, Jasna, 1964-, 13565543
Lazarević, Tatjana, 1965-, 13568359
Nikolić Turnić, Tamara, 1985-, 14703719
Šurbatović, Maja, 1964-, 11976039

Description (srp)

SAŽETAK: Cilj istraživanja je bio ispitati povezanost inflamatornih markera i parametara oksidacionog stresa kod obolelih od sepse. Ovo je longitudinalna, prospektivna, klinička studija sprovedena u Opštoj bolnici Valjevo, koja je uključila 103 kritično obolela pacijenata koji su u periodu od decembra 2018. do decembra 2019. godine boravili u jedinici intenzivnog lečenja. Nakon potvrde kriterijuma, zabeleženi su potrebni demografski i anamnestički podaci. Septični šok je definisan kao sepsa gde je neophodno primeniti vazopresore da bi se održavao srednji arterijski pritisak (MAP) >65 mmHg uz nivo serumskih laktata >2 mmol/L. U krvi ispitanika određivani su rutinski biohemijski, inflamatorni i markeri redoks ravnoteže u tri vremena (na prijemu, 24 č i 72 č od prijema). Kontinuiranim monitoringom praćeni su svi pacijenti koji su učestvovali u studiji. Beležene su vrednosti RaO2/FiO2, srednjeg arterijskog pritiska i Glazgov koma skala, u cilju određivanja SOFA skora. Statističkim analizama utvrđena je statistički značajna razlika u dužini hospitalnog lečenja u odnosu na hiruršku intrevenciju, zatim pad vrednosti prokalcitonina i C reaktivnog proteina, kao i promene u markerima redoks ravnoteže. Primetne su ekstremno visoke vrednosti prooksidacionih i niske vrednosti antioksidacionih markera u odnosu na zdrave ispitanike. Korelaciona analiza pokazala postojanje pozitivne korelacije između hospitalnog mortaliteta i hirurške intervencije kao i međusobna povezanost inflamatornih markera. Ulazno mesto infekcije nije povezano sa promenama inflamatornih markera i hospitalnim mortalitetom. Nivoi prooksidacionih markera (superoksid anjon radikal, vodonik peroksid, indeks lipidne peroksidacije) su bili statistički značajno viši u grupi pacijenata sa septičnim šokom u poređenju sa ispitanicima sa sepsom. Prokalcitonin je biomarker koji pokazuje veću specifičnost od ostalih proinflamatornih markera u identifikovanju sepse. Rezultati našeg istraživanja ukazuju da bi prokalcitonin mogao biti prediktor toka bolesti, kao i prognoze u različitim fazama septičkih poremećaja

Description (eng)

ABSTRACT: The aim of the study was to examine the relationship between inflammatory markers and oxidative stress parameters in patients with sepsis. This is a longitudinal, prospective, clinical study conducted at the Valjevo General Hospital, which included 103 critically ill patients who were in the intensive care unit in the period from December 2018 to December 2019. After confirmation of the criteria, the necessary demographic and anamnestic data were recorded. Septic shock is defined as sepsis where it is necessary to apply vasopressors to maintain mean arterial pressure (MAP)> 65 mmHg with serum lactate levels> 2 mmol / L. Routine biochemical, inflammatory and redox equilibrium markers were determined in the subjects' blood at three times (at admission, 24 h and 72 h after admission). All patients who participated in the study were monitored by continuous monitoring. The values of RaO2 / FiO2, mean arterial pressure and Glasgow coma scale were recorded, in order to determine the SOFA score. Statistical analyzes revealed a statistically significant difference in the length of hospital treatment in relation to surgery, then a decrease in the value of procalcitonin and C reactive protein, as well as changes in markers of redox balance. Extremely high values of pro-oxidation and low values of antioxidant markers in relation to healthy subjects are noticeable. Correlation analysis showed the existence of a positive correlation between hospital mortality and surgical intervention as well as the interrelationship of inflammatory markers. The entry site of infection is not associated with changes in inflammatory markers and hospital mortality. Levels of prooxidation markers (superoxide anion radical, hydrogen peroxide, lipid peroxidation index) were statistically significantly higher in the group of patients with septic shock compared with subjects with sepsis. Procalcitonin is a biomarker that shows greater specificity than other proinflammatory markers in identifying sepsis. The results of our research indicate that procalcitonin could be a predictor of the course of the disease, as well as the prognosis in different phases of septic disorders.

Object languages

Serbian

Date

2021

Rights

© All rights reserved

Identifiers